مهندسی مکانیک و هوافضا سایت تخصصی مهندسی مکانیک و هوافضا - جزوه - کتاب - مطالب آموزشی - نرم افزار - مقاله و ... http://www.aeros.ir 2019-09-16T07:43:17+01:00 text/html 2018-07-17T13:38:49+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی تاریخچه روش شبکه بولتزمن http://www.aeros.ir/post/322 <p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="tahoma" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">روش شبکه بولتزمن در واقع یک روش محاسباتی است که بر پایه‏‌ی تئوری انرژی جنبشی استوار بوده و ابتدا برای شبیه‌سازی جریان سیال مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع انواع مدل‏‏‌های این روش محاسباتی از تکنیک روش شبکه سلول‌های گازی(</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">LGCA</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">) الگوبرداری شده‌اند. ایده اصلی روش&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">LGCA</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">&nbsp;این است که تعاریف متفاوت در سطح میکروسکوپی می‌‏توانند در سطوح ماکروسکوپی نیز مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از‏ یک مدل سلولی ساده که تنها از قوانین بقای جرم و اندازه حرکت در سطح میکروسکوپی پیروی می‌‏کند و با قرار دادن آن در‏ یک شبکه مناسب، می‌­توان نشان داد که با استفاده از تحلیل چند سطحی<sup>&nbsp;</sup>چپمن-انسکوگ، معادلات ناویر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">استوکس مربوط به سیال با تراکم‌پذیری کم از یک شبکه‌‏ی میکروسکوپی به دست می‌آیند.</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="tahoma" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LGCA&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">از دیدگاه محاسباتی مزایای مهم زیادی دارد. اول اینکه کاراکتر بولین برای قوانین برخورد به این معنا خواهد بود که این مدل می‏‌تواند از منطق بولین بدون و بدون مشکلات مرتبط با خطاهای گرد کردن استفاده کند. دوم اینکه در این روش مرحله برخورد کاملاً منطقه‌­ای است و بنابراین، استفاده از این روش در سیستم‌هایی باقابلیت پردازش موازی بسیار مناسب است.</span></font></p><p class="MsoNormalCxSpFirst" dir="rtl" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right; direction: ltr;"><font face="tahoma" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">اولین روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LBM</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;مربوط به مکنامارا و زانتی است و با هدف کاهش پیچیدگی­‌های روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LGCA</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;توسعه داده شد. اولین مدل‌های&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LBM</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;از شبکه و قوانین برخورد مشابه با&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LGCA</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;استفاده می­‌کردند و فقط اعداد بولین روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LGCA</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">&nbsp;با توابع توزیع ذرات&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">LBM &nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 19.5px;">جایگزین شده­ بودند.</span></font></p><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; line-height: 16.5px;"><div><font face="tahoma" size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">هر دو روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LBM</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LGCA&nbsp;</span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">مثال‌‏هایی برای دیدگاه پایین به بالا برای مدلسازی هستند که در آن‌ها ‏یک مدل گسسته میکروسکوپی بر محاسبات حاکم است. روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LGCA&nbsp;<span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">بدون شرط پایدار بوده و روش&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">LBM&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;">پایداری مناسبی دارد. به دست آوردن خواص ماکروسکوپی از مدل میکروسکوپی نیازمند ‏یک دسته تحلیل دقیق چند سطحی می­باشد که لازمه آن داشتن دقت و تجربه بالایی می­‌باشد.</span></span></font></div></span><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font face="tahoma" size="2"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 19.5px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">به‌طور کلی الگوریتم روش شبکه بولتزمن دارای ویژگی‌هایی است که آن را از روش‌های عددی سنتی مربوط به حل میدان جریان متمایز می‌نماید. برخی از آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:</span></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2">1-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp; &nbsp; 1-&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">جمله جاب­جایی درروش شبکه بولتزمن خطی می­‌باشد که این موضوع متفاوت با معادلات ناویر استوکس است.</span><span dir="LTR"></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">2-<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">2- فشار درروش شبکه بولتزمن توسط معادله حالت به دست می­‌آید درحالی‌که در حل معادلات ناویر استوکس فشار با تبدیل معادله پیوستگی به رابطه­‌ای برای تصحیح فشار استخراج می­‌گردد که این امر مستلزم استفاده از الگوریتم‌های تکرار و اعمال ضرایب زیر تخفیف می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 19.5px;"></span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><font size="2"><font face="tahoma"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 19.5px;"><span style="line-height: 19.5px;">3- در مقایسه با روش‌هایی نظیر&nbsp;</span><span style="line-height: 19.5px;">DSMC</span></span><span lang="FA" style="text-indent: -0.25in; line-height: 19.5px;">، روش شبکه بولتزمن از جهت‌های حرکت محدودتری استفاده می­‌نماید که باعث کد نویسی و هزینه محاسباتی کمتر می­‌شود.</span></font></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: 0in;"><span lang="FA" style="line-height: 16.5px;"><font face="tahoma" size="2">با وجود مزایای زیاد، این روش دارای نقاط ضعف نیز می‌باشد که از جمله می­‌توان به موارد زیر اشاره نمود:</font></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">1-<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">1- ضعف در مدل‌سازی جریان‌های چند فازی گاز-مایع با اختلاف چگالی و یا اختلاف گرانروی زیاد بین فازها.</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">2-<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">2- ضعف در شبیه‌سازی جریان‌هایی با اعداد ماخ بالا.</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify; text-indent: -0.25in;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">3-<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">3- ضعف در مدل نمودن هندسه با مرزهای منحنی.</span></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><font face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 19.5px;">با این وجود در سال‌های اخیر گام‌های ارزشمندی جهت رفع نواقص فوق انجام شده است که دستاوردهای چشمگیری را به همراه داشته است.</span>&nbsp;</font></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 16.5px;"><font face="tahoma" size="2"><br></font></span></div> text/html 2018-03-08T12:32:55+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی دانشجویان رشته هوافضا http://www.aeros.ir/post/320 با سلام ، کلیه دانشجویان اینجانب جهت مشاهده تمارین روی درس مربوط به خودشان کلیک کنند :<div><br></div><div>درس مکانیک سیالات</div><div><br></div><div>درس ترمودینامیک</div><div><br></div><div>درس آیرودینامیک 1</div><div><br></div><div>درس آیرودینامیک 2</div><div><br></div><div>درس مقدمه ای بر هوافضا</div><div><br></div><div>درس انتقال حرارت</div> text/html 2018-02-21T13:20:31+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی نحوه کار کرد موتور های جت http://www.aeros.ir/post/318 <b style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; font-family: IranSans; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">موتورهای جت به چند دسته اساسی تقسیم می شوند:&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></b><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• توربوفن Turbo Fan&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• توربوجت Turbo Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• توربوپراپ Turbo Prop&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• پالس جت Pulse Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• پرشر جت Pressure Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• رم جت Ram Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">• سکرام جت Scram Jet&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">در حقیقت، تمام موتورهای جت که توربین دارند، نوع پیشرفته تری از همان موتورهای توریبن گازی هستند که در زمان های دورتر استفاده می شده است. از موتورهای توربین گازی بیشتر برای تولید برق نه تولید نیروی رانش استفاده می شود. موتورهای جت کلاً بر پایه ی موارد زیر کار می کنند: هوا از مدخل وارد موتور جت شده و سپس با چرخاندن توربین نیروی لازم را برای مکش هوا برای سیکل بعدی آماده کرده و خود از مخرج خارج می شود. در این حالت فشار و سرعت هوای خروجی، بدون در نظر گرفتن اصطکاک، با سرعت و فشار هوای ورودی برابر است. سیکل کاری موتورهای جت پیوسته است، این بدین معناست که هنگامی که هوا وارد کمپرسور می گردد، به سوی توربین عقب موتور رفته و آن را نیز همراه با خروج خود به حرکت در می آورد، یعنی نیروی لازم برای مکش در حقیقت به وسیله توربین انتهایی موتور تولید شده است و بدین گونه است که همزمان با ورود هوا به کمپرسور، توربین نیز به وسیله نیروی تولید شده توسط سیکل قبلی در حال چرخش است و نیروی آن صرف چرخاندن کمپرسور می شود. در این فرآیند، دوباره نیروی تولید شده توسط این سیکل به توربین داده شده و توربین نیروی لازم جهت ادامه کار را فراهم می آورد.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; font-family: IranSans; font-size: 14px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; line-height: 30px; font-family: IranSans; background-color: rgb(246, 246, 246);"><img height="207" alt="" hspace="0" src="http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/06/41266%20(1).jpg" width="481" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">موتور توربوفن با ضریب کنار گذر پایین F-119 پرات اند ویت</p> text/html 2018-01-12T19:33:42+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی جرم اتمی و عدد جرمی http://www.aeros.ir/post/317 <div>در تعریف می توان گفت جرم اتمی&nbsp; یک عنصر، جرم یک اتم آن بر اساس یک دوازدهم جرم اتم کربن ۱۲ است.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>برای درک این تعریف این مقاله را تا انتها بخوانید.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>برای آنکه بتوان خواص فیزیکی و شیمیایی عنصری را بررسی کرد بایستی بتوان جرم اتم ها یا مولکول های آن عنصر را اندازه گرفت. با توجه به اندازه کوچک اتم ها نمی توان برای این منظور از وسایل متداول اندازه گیری نظیر ترازو استفاده کرد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از این رو دانشمندان در صدد برآمدند جرم نسبی اتم ها را با در نظر گرفتن یک واحد استاندارد تعریف کنند. این مقیاس استاندارد، یکای جرم اتمی نامیده می شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>یکای جرم اتمی چیست؟&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>یکای جرم اتمی معادل یک دوازدهم جرم اتم کربن است. یعنی اگر یک اتم کربن ۱۲ را به ۱۲ قسمت مساوی تقسیم کنیم، هر قسمت یک واحد جرم اتمی تعریف می شود که با نماد amu مشخص می گردد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>محاسبه جرم اتمی:&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>همان طور که گفتیم برای محاسبه جرم اتم عناصر از مقیاس یک دوازدهم اتم کربن استفاده می شود.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مثلا اگر جرم اتمی عنصری ناشناخته ۷ باشد بدین معنا است که جرم اتمی&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div> text/html 2018-01-10T14:25:20+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک http://www.aeros.ir/post/315 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; color: white; background: green;">آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 25.68px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; color: white;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(172, 228, 48); font-family: &quot;B Koodak&quot;; font-size: 16pt; line-height: 24.5333px;">فرایندهای برگشت ناپذیر و آنتروپی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">اگر یک فرایند برگشت ناپذیر خود به خود در مسیر اشتباه اتفاق بیافند، ما متحیر خواهیم شد. اما هنوز این اتفاقات قانون پایستگی انرژی را نقض نمی کند. برای مثال اگر شما دست خود را به یک فنجان قهوه بچسبانید، متحیر می شود اگر دست شما سرد تر و فنجان قهوه گرم تر شود. روشن است که این یک مسیر اشتباه برای انتقال انرژی است، اما انرژی کل سیستم بسته (دست + فنجان قهوه) با انرژی کل فرایندی که در مسیر درست انجام شود یکسان است. بنابراین تغییر انرژی یک سیستم بسته، به جهت انجام فرایندهای برگشت ناپذیر بستگی ندارد. بلکه جهت انجام فرایند به ویژگی های دیگری</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;تغییر در آنتروپی سیستم&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;که به آن خواهیم پرداخت بستگی دارد. اصل آنتروپی:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">"</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">اگر یک فرایند برگشت ناپذیر در یک سیستم بسته رخ بدهد، آنتروپی سیستم همیشه افزایش می یابد، هرگز کاهش پیدا نمی کند.</span><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">"</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">آنتروپی از این جهت با انرژی فرق دارد که از قانون پایستگی پیروی نمی کند. انرژی یک سیستم بسته پایسته است اما برای فرایند های برگشت ناپذیر آنتروپی سیستم بسته افزایش پیدا می کند. دو روش هم ارز برای تعریف تغییر در آنتروپی سیستم وجود دارد: (1) توسط دمای سیستم و انرژی که سیستم به شکل گرما بدست می آورد یا از دست می دهد. (2)&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">با محاسبه تعداد راه های چینش اتم ها یا مولکول ها تشکیل دهنده ی سیستم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Koodak&quot;; color: rgb(172, 228, 48);">تغییر در آنتروپی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">انبساط آزاد گاز کامل را درنظر بگیرید. شکل20-1. اگر ما شیر را باز کنیم، گاز برای پر کردن مخزن خالی هجوم می برد و بی درنگ به حالت نهایی</span><i><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Cambria, serif;">f</span></i><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;می رسد. این یک فرایند برگشت ناپذیر است؛ همه ی مولکول های گاز هرگز به طرف چپ مخزن باز نمی گردند. نمودار&nbsp;</span><em><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: Cambria, serif;">P-V</span></em><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;این فرایند در شکل20-2 کشیده شده است. فشار و حجم ویژگی های حالت هستند چون فقط به حالت گاز بستگی دارند و به چگونگی رسیدن به آن حالت بستگی ندارد. دیگر ویژگی های حالت، دما و انرژی است. ما اکنون فرض می کنیم که گاز یک ویژگی حالت دیگر دارد و آن آنتروپی است. بعلاوه، تغییر در آنتروپی سیستم در حین فرایند را به صورت زیر تعریف می کنیم:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">(1-20) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://www.physicsteach.ir/images/20_files/image001.gif" alt="" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; border: 0px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.1111px; line-height: 15.808px;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px 0px 9px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="B Mitra"><span style="font-size: 17.3333px;">بقیه در ادامه مطلب ...</span></font></p> text/html 2018-01-10T14:13:28+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی چند اصطلاح ترمودینامیکی http://www.aeros.ir/post/312 <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><b>فرایند برگشت‌ناپذیر</b>&nbsp;(به&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/زبان_انگلیسی" title="زبان انگلیسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">انگلیسی</a>:&nbsp;<span lang="en">Irreversible process</span>) در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/ترمودینامیک" title="ترمودینامیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ترمودینامیک</a>&nbsp;استفاده شده و کاربرد دارد. در ترمودینامیک هروقت دگرگونی در&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/حالت_ترمودینامیکی" title="حالت ترمودینامیکی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">حالات ترمودینامیکی</a>&nbsp;در سیستم یا محیط اطراف روی دهد نمی‌توان بدون اتلاف انرژی آن را دقیقاً به حالت نخست برگرداند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">سیستم در فرایند برگشت‌ناپذیر می‌تواند به حالت اولیه برگردد ولی عدم بازگشت در محیط اطراف است که قابلیت بازگشت به شرایط اولیه را ندارند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">فرایندها&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/آنتروپی" title="آنتروپی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">آنتروپی</a>&nbsp;جهان را افزایش می‌دهند ولی به دلیل اینکه تابع آنتروپی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/تابع_حالت" title="تابع حالت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">تابع حالت</a>&nbsp;است تغیرات آنتروپی در فرایند برگشت‌پذیر و برگشت‌ناپذیر یکسان ایجاد می‌گردد. با استفاده از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/قانون_دوم_ترمودینامیک" title="قانون دوم ترمودینامیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قانون دوم ترمودینامیک</a>&nbsp;می‌توان برگشت‌پذیری یا ناپذیری فرایند را تعیین کرد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">تمام فرایندها در طبیعت برگشت‌ناپذیر هستند. در هر&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/سیستم_ترمودینامیکی" title="سیستم ترمودینامیکی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سیستم ترمودینامیکی</a>&nbsp;که در آن یکی از&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/حالت_ترمودینامیکی" title="حالت ترمودینامیکی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">حالت‌های ترمودینامیکی</a>&nbsp;تغیر کند حتی در صورت برگشت دوباره به آن حالت پیکربندی و ساختار (به عنوان نمونه: محل جای‌گیری) اتم‌های موجود در آن سیستم تغییر کرده‌است که همین تغییرِ کم موجب هدررفتن انرژی و اصطلاحاً&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/برگشت‌ناپذیری" title="برگشت‌ناپذیری" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">برگشت‌ناپذیری</a>&nbsp;در سامانه می‌شود که برگشت به حالت نخست را غیرممکن می‌سازد.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">بسیاری از فرایندهای&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/زیست‌شناسی" title="زیست‌شناسی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زیست‌شناسی</a>&nbsp;که نخست برگشت‌پذیر فرض می‌شدند در واقع از دو فرایند برگشت‌ناپذیر تشکیل شده‌اند. فرض می‌شد که یک آنزیم پیشبرد فرایندها و برگشت تغییرات شیمیایی را به طور برگشت‌پذیر انجام می‌دهد که تحقیقات در آینده روشن ساخت برای انجام این واکنش نیاز به تولید ۲ آنزیم با آن ساختار و انجام فرایند برگشت‌ناپذیر است.</p><table class="vertical-navbox nowraplinks plainlist" style="font-size: 12.32px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; float: left; clear: left; width: 22em; margin: 0px 1em 1em 0px; background: rgb(249, 249, 249); border: 1px solid rgb(170, 170, 170); padding: 0.2em; border-spacing: 0.4em 0px; text-align: center; line-height: 1.4em;"><tbody><tr><td style="text-align: left; font-size: 14.168px; padding-top: 0.6em;"><div class="plainlinks hlist navbar mini" style="display: inline; font-size: 12.4678px;"><ul style="list-style: none none; margin: 0px; padding: 0px; line-height: inherit; display: inline; white-space: nowrap;"><li class="nv-view" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/الگو:ترمودینامیک" title="الگو:ترمودینامیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><span title="این الگو را مشاهده کنید">ن</span></a></li><li class="nv-talk" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/بحث_الگو:ترمودینامیک" title="بحث الگو:ترمودینامیک" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 43, 184); background: none;"><span title="بحث دربارهٔ این الگو">ب</span></a></li><li class="nv-edit" style="margin: 0px; display: inline; word-spacing: -0.125em; font-size: xx-small;"><a class="external text" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=الگو:ترمودینامیک&amp;action=edit" style="text-decoration-line: none; color: rgb(102, 51, 102); background: none !important; padding: 0px !important;"><span title="این الگو را ویرایش کنید">و</span></a></li></ul></div></td></tr></tbody></table><div class="thumb tleft" style="float: left; clear: left; margin: 0.5em 1.4em 1.3em 0px; width: auto; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="thumbinner" style="min-width: 100px; border: 1px solid rgb(200, 204, 209); padding: 3px; background-color: rgb(248, 249, 250); font-size: 13.16px; text-align: center; overflow: hidden; width: 222px;"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adiabatic-irrevisible-state-change.svg?uselang=fa" class="image" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;"><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Adiabatic-irrevisible-state-change.svg/220px-Adiabatic-irrevisible-state-change.svg.png" width="220" height="185" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Adiabatic-irrevisible-state-change.svg/330px-Adiabatic-irrevisible-state-change.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Adiabatic-irrevisible-state-change.svg/440px-Adiabatic-irrevisible-state-change.svg.png 2x" data-file-width="490" data-file-height="412" style="border: 1px solid rgb(200, 204, 209); vertical-align: middle; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a><div class="thumbcaption" style="border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; font-size: 12.3704px; text-align: right;"><div class="magnify" style="float: left; margin-right: 3px; margin-left: 0px;"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/پرونده:Adiabatic-irrevisible-state-change.svg" class="internal" title="بزرگ‌کردن" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: linear-gradient(transparent, transparent), url(&quot;data:image/svg+xml,<?xml version=" 1.0"="" encoding="UTF-8" standalone="no" ?=""> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 11 15" width="15" height="11"> <g id="magnify-clip" fill="#fff" stroke="#000"> <path id="bigbox" d="M9.491 1.865h-10.99v7.919h10.99z"></path> <path id="smallbox" d="M12.499 6.868h-5.943v4.904h5.943z"></path> </g> </svg> "); display: block; text-indent: 15px; white-space: nowrap; overflow: hidden; width: 15px; height: 11px; user-select: none;"&gt;</a></div><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/فرایند_بی‌دررو" title="فرایند بی‌دررو" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">فرایند بی‌درروی</a>&nbsp;غیرقابل برگشت: اگر سیلندر عایق بی‌نقص باشد، حالت ابتدایی سمت چپ بالا پس از تغییر به حالت سمت راست بالا دیگر قابل دسترسی نخواهد بود. به جای آن، حالتی که در سمت چپ پایین قرار دارد زمانی که قصد برگشت به فشار اصلی را دارد فرض می‌شود زیرا انرژی به گرما تبدیل شده‌است.</div><div class="thumbcaption" style="border: 0px; line-height: 1.4em; padding: 3px; font-size: 12.3704px; text-align: right;"><br></div></div></div> text/html 2018-01-05T21:16:39+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی تبدیل زبان های برنامه نویسی به یکدیگر http://www.aeros.ir/post/311 <div class="post-text" id="box-single-text" style="box-sizing: border-box; padding: 10px; font-size: 12px; line-height: 26.4px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام خدمت دوستان عزیز ممکنه تکه کدی که با&nbsp;<a href="https://itpro.ir/gotorel/video/109" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(5, 103, 180); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease; outline: none !important;">سی شارپ</a>&nbsp;نوشته اید را بخواهید بدانید معادلش به زبان VB یا&nbsp;<a href="https://itpro.ir/gotorel/video/2857" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(5, 103, 180); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease; outline: none !important;">Python</a>&nbsp;و ... چی میشه&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></font><div class="content-image" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://itpro.ir/resources/images/ccc78f217f1b464d98fa977953516aba" data-src="https://itpro.ir/resources/images/ccc78f217f1b464d98fa977953516aba" alt="Image" class="content-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 80%; width: auto; height: auto;"></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="box-sizing: border-box;">برای این کار در سایت مورد نظر پس از تایپ کد در قسمت چپ صفحه و انتخاب زبان مورد نظر(زبان مبدا) سپس در سمت چپ صفحه زبانی رو که میخواهید کد بهش تبدیل شه (زبان مقصد) رو انتخاب کنید و در نهایت دگمه Convert رو بزنید&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></font><div class="content-image" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="https://itpro.ir/resources/images/586a2623f4694711af03d4cff5355296" data-src="https://itpro.ir/resources/images/586a2623f4694711af03d4cff5355296" alt="Image" class="content-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 80%; width: auto; height: auto;"></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="box-sizing: border-box;"></font><div class="padded20px" style="box-sizing: border-box; padding: 20px;"></div><div class="text-center" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><a href="https://www.varycode.com/" class="btn btn-green" style="box-sizing: border-box; background: rgb(40, 155, 95); color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; transition: all 0.5s ease; display: inline-block; padding: 5px 15px; margin-bottom: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.42857; white-space: nowrap; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; user-select: none; border: 1px solid transparent; border-radius: 4px; box-shadow: rgb(27, 132, 79) 0px 3px 0px; height: 30px; outline: none !important;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشاهده لینک</font></a></div><div style="font-family: IranSans;">منبع : itpro.ir</div></div> text/html 2017-12-18T11:55:18+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی جلسه اول: راه اندازی اوپن سی وی (OpenCV) در پایتون (Python) http://www.aeros.ir/post/310 <p style="margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(109, 109, 109); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma, arial; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">نصب پایتون و دوبسته ی<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">numpy</strong><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">matplotlib</strong><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>و فراخوانی کتابخانه<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></strong><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Opencv</strong><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در پایتون</strong></p><ul style="margin: 0px 0px 1.5em 3em; color: rgb(109, 109, 109); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma, arial; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><li style="box-sizing: border-box;">نسخه 2.7 پایتون را از<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a style="color: rgb(211, 37, 18); text-decoration: none; box-sizing: border-box;" href="https://www.python.org/ftp/python/2.7.13/python-2.7.13.msi" rel="nofollow" data-slimstat="5">لینک</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>برای ویندوز دانلود کنید. عملیات نصب را انجام دهید.</li><li style="box-sizing: border-box;">آخرین نسخه OpenCV را برای ویندوز از این<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a style="color: rgb(211, 37, 18); text-decoration: none; box-sizing: border-box;" href="http://opencv.org/downloads.html" rel="nofollow" data-slimstat="5">لینک</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>دانلود کنید. عملیات نصب را انجام دهید.</li><li style="box-sizing: border-box;">حال نیاز است تا پکیج های لازم برای پایتون را نصب کنیم. به داخل پوشه Python27 (در مسیری که نصب کرده اید) رفته، کلید shift را گرفته و روی پوشه Scripts کلیک راست کنید. روی گزینه Open command window here کلیک کنید تا پنجره cmd باز شود.</li><li style="box-sizing: border-box;">دو دستور زیر را جداگانه وارد نمایید و منتطر شوید تا بسته و متعلقات آن دانلود و نصب شود (باید به اینترنت متصل باشید):</li></ul><p style="margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(109, 109, 109); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma, arial; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"></p><div class="crayon-syntax crayon-theme-classic crayon-font-monaco crayon-os-pc print-yes notranslate" id="crayon-5a37de277a349863073616" style='background: rgb(253, 253, 253) !important; margin: 12px 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153) !important; border-image: none !important !important; width: 583px; height: 59px; text-align: left; color: rgb(109, 109, 109); text-transform: none; line-height: 15px !important; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; overflow: hidden !important; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace; font-size: 12px !important; font-style: normal; font-weight: 500; word-spacing: 0px; white-space: normal; position: relative !important; direction: ltr !important; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; text-shadow: none !important; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; text-size-adjust: none;' data-settings=" minimize scroll-mouseover"><div class="crayon-plain-wrap" style='background: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: 0px currentColor; border-image: none; height: auto !important; text-align: left; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; box-sizing: border-box;'><textarea class="crayon-plain print-no" style='background: rgb(255, 255, 255); margin: 0px; padding: 0px 5px; border-radius: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; width: 642px; height: 44px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 15px !important; overflow: hidden; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; font-size: 12px !important; vertical-align: top; white-space: pre; position: absolute; z-index: 0; -ms-word-wrap: normal; box-sizing: border-box; opacity: 0; box-shadow: none; resize: none; tab-size: 4;' rows="1" cols="1" wrap="soft" readonly="" data-settings="dblclick"></textarea></div><div class="crayon-main" style='background: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; width: 650px; height: 43px; text-align: left; overflow: hidden; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; position: relative; z-index: 1; box-sizing: border-box;'><table class="crayon-table" style='background: none !important; padding: 0px !important; border: currentColor !important; border-image: none !important; width: auto !important; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; font-size: 12px; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px; border-collapse: collapse !important; table-layout: auto !important; max-width: 100%; box-sizing: border-box; border-spacing: 0px !important;'><tbody style='font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; box-sizing: border-box;'><tr class="crayon-row" style='background: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: currentColor !important; border-image: none !important; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; vertical-align: top !important; box-sizing: border-box;'><td class="crayon-nums " style='background: rgb(223, 239, 255) !important; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(84, 153, 222) !important; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; vertical-align: top !important; box-sizing: border-box;' data-settings="show"><div class="crayon-nums-content" style='background: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: left; line-height: 15px !important; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; font-size: 12px !important; white-space: nowrap; box-sizing: border-box;'><div class="crayon-num" style="background: 0px; margin: 0px; padding: 0px 5px; border: 0px currentColor; border-image: none; height: inherit; text-align: center; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;" data-line="crayon-5a37de277a349863073616-1">1</div><div class="crayon-num crayon-striped-num" style="background: rgb(200, 225, 250) !important; margin: 0px; padding: 0px 5px; border: 0px currentColor; border-image: none; height: inherit; text-align: center; color: rgb(49, 124, 197) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;" data-line="crayon-5a37de277a349863073616-2">2</div><div class="crayon-num" style="background: 0px; margin: 0px; padding: 0px 5px; border: 0px currentColor; border-image: none; height: inherit; text-align: center; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;" data-line="crayon-5a37de277a349863073616-3">3</div></div></td><td class="crayon-code" style='background: 0px; margin: 0px !important; padding: 0px !important; border: 0px currentColor; border-image: none; width: 730px; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; vertical-align: top !important; box-sizing: border-box;'><div class="crayon-pre" style='background: none !important; margin: 0px; padding: 0px; border: currentColor !important; border-image: none !important; text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 15px !important; overflow: visible; font-family: Monaco, MonacoRegular, "Courier New", monospace !important; font-size: 12px !important; white-space: pre; box-sizing: border-box; tab-size: 4;'><div class="crayon-line" id="crayon-5a37de277a349863073616-1" style="background: 0px; margin: 0px; padding: 0px 5px; border: 0px currentColor; border-image: none; height: inherit; text-align: left; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">Pip2<span class="crayon-o" style="height: inherit; color: rgb(0, 111, 224) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">.</span>7<span class="crayon-o" style="height: inherit; color: rgb(0, 111, 224) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">.</span>exe<span class="crayon-h" style="height: inherit; color: rgb(0, 111, 224) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;"> </span><span class="crayon-k " style="height: inherit; color: rgb(128, 0, 128) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">install</span><span class="crayon-h" style="height: inherit; color: rgb(0, 111, 224) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;"> </span>numpy</div><div class="crayon-line crayon-striped-line" id="crayon-5a37de277a349863073616-2" style="background: rgb(247, 247, 247) !important; margin: 0px; padding: 0px 5px; border: 0px currentColor; border-image: none; height: inherit; text-align: left; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="crayon-line" id="crayon-5a37de277a349863073616-3" style="background: 0px; margin: 0px; padding: 0px 5px; border: 0px currentColor; border-image: none; height: inherit; text-align: left; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">Pip2<span class="crayon-o" style="height: inherit; color: rgb(0, 111, 224) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">.</span>7<span class="crayon-o" style="height: inherit; color: rgb(0, 111, 224) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">.</span>exe<span class="crayon-h" style="height: inherit; color: rgb(0, 111, 224) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;"> </span><span class="crayon-k " style="height: inherit; color: rgb(128, 0, 128) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;">install</span><span class="crayon-h" style="height: inherit; color: rgb(0, 111, 224) !important; line-height: inherit !important; font-family: inherit; font-size: inherit !important; font-weight: inherit !important; box-sizing: border-box;"> </span>matplotlib</div></div></td></tr></tbody></table></div></div><p style="margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(109, 109, 109); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: tahoma, arial; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: rgb(255, 255, 255); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">&nbsp;<br></p> text/html 2017-11-08T20:22:23+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی مفاهیم پایه ای در حوزه اندازه گیری فشار http://www.aeros.ir/post/308 <div><font color="#6d6d6d" face="tahoma, arial"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(109, 109, 109);"><ul style="font-family: tahoma, arial; font-size: 14px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 1.5em; list-style: disc;"><li style="box-sizing: border-box;"><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: rokesh-ir-byekan; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; clear: both;"><span id="i-2" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">تعریف فشار</span></span></h2></li></ul></ol><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(109, 109, 109); font-family: tahoma, arial; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">فشار به صورت مقدار نیروی وارد شده به واحد سطح تعریف می شود. در بسیاری از کاربردها (همانند اندازه گیری فشار سیالات )، بهتر است برای توصیف حرکت، به جای نیرو، از فشار استفاده شود. به عنوان مثال، برای روشن تر شدن موضوع ، می توان به بُرِش یک سیب توسط چاقو اشاره کرد. بدلیل آنکه نوک چاقو دارای سطح مقطع کوچکی است بنابراین فشار در نوک چاقو بالاست و میتواند پوست سیب را، به راحتی برش دهد ولی کناره های چاقو که دارای سطح مقطع به مراتب بزرگتر از نوک چاقو هستند، نمی توانند سیب را برش دهند.</span></p><figure id="attachment_305" class="wp-caption aligncenter" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 1.5em; clear: both; max-width: 100%; color: rgb(109, 109, 109); font-family: tahoma, arial; font-size: 14px; width: 343px;"><a href="http://www.blog.techniqa.ir/wp-content/uploads/2015/09/pressure.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><img src="http://www.blog.techniqa.ir/wp-content/uploads/2015/09/pressure.jpg" class="size-full wp-image-305" alt="ارتباط فشار با نیرو و سطح مقطع اعمال نیرو " width="343" height="224" srcset="http://www.blog.techniqa.ir/wp-content/uploads/2015/09/pressure-300x196.jpg 300w, http://www.blog.techniqa.ir/wp-content/uploads/2015/09/pressure.jpg 343w" sizes="(max-width: 343px) 100vw, 343px" data-lazy-loaded="true" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; display: block; margin: 0px auto;"></a><figcaption class="wp-caption-text" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0.8075em 0px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">ارتباط فشار با نیرو و سطح مقطع اعمال نیرو – برگرفته از سایت “http://www.aaronswansonpt.com/”</span></figcaption></figure><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(109, 109, 109); font-family: tahoma, arial; font-size: 14px;">&nbsp;</p><ul style="margin-top:0in" type="disc"> <li class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(109, 109, 109); margin: 15pt 0.5in 7.5pt 0in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: rokesh-ir-byekan;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: rokesh-ir-byekan">واحد های فشار</span><span dir="LTR" style="font-size:22.5pt; font-family:&quot;rokesh-ir-byekan&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Tahoma"><o:p></o:p></span></li> </ul> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">فشار در سیستم های اندازه گیری مختلف، دارای واحدهای متفاوتی است اما رایج ترین آن در سیستم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> SI</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، پاسکال، ودر سیستم انگلیسی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> psi </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">می باشد. واحد پاسکال</span><a name="_ftnref2"></a><a href="http://www.blog.techniqa.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1/#_ftn2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]</span></a><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">در واقع همان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;N/m</span><sup><span dir="LTR" style="font-size:7.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">2</span></sup><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D">&nbsp;(</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D">مترمربع/نیوتن) می باشد وهمچنین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> psi </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">نیز برابر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ib/in</span><sup><span dir="LTR" style="font-size:7.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">2</span></sup><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">&nbsp;(</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">اینچ مربع/پوند) می باشد. در جدول زیر واحدهای رایج در مبحث فشار آورده شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="523" style="width: 392.15pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:37.0pt"> <td width="67" style="width:50.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">پوند براینچ مربع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (ib/in</span><sup><span dir="LTR" style="font-size:7.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D">2</span></sup><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> psi)</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="456" style="width:342.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:37.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">این واحد بیشتر در آمریکا استفاده می شود. فشار اتمسفر چیزی در حدود </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D;mso-bidi-language:FA">۱۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">٫</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D;mso-bidi-language:FA">۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> psi </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D">می باشد، به این معنی که وزن ستونی از هوا با سطح مقطع </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D;mso-bidi-language:FA">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"> اینچ مربع ، که در اثر وجود اتمسفر جابه جا می شود برابر </span><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D;mso-bidi-language:FA">۱۴</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">٫</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D;mso-bidi-language:FA">۷</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"> پوند است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:26.45pt"> <td width="67" style="width:50.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:26.45pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">اتمسفر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Atm)</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="456" style="width:342.15pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:26.45pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">فشار اتمسفر یا همان محیط</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:63.5pt"> <td width="67" style="width:50.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:63.5pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">تور</span><a name="_ftnref3"></a><a href="http://www.blog.techniqa.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1/#_ftn3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]</span></a><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">(Torr)</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="456" style="width:342.15pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:63.5pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">این واحد براساس بارومتری که توریسلی فیزیکدان ایتالیایی ساخت، استفاده می شود . یک اتمسفر فشار باعث می شود که جیوه در داخل بارومتر مقدار </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D;mso-bidi-language: FA">۷۶۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"> میلی متر بالارود . این واحد در اندازه گیری فشارخون کاربرد زیادی دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۷۶۰</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">torr =atm 1</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:36.35pt"> <td width="67" style="width:50.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:36.35pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">بار</span><a name="_ftnref4"></a><a href="http://www.blog.techniqa.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1/#_ftn4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>[</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(51, 153, 204); text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]</span></a><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">(bar)</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="456" style="width:342.15pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:36.35pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">یک بار تقریبا برابر یک اتمسفر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">Pas &nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۰۰۰۰۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> = &nbsp;bar 1</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;mso-yfti-lastrow:yes;height:47.6pt"> <td width="67" style="width:50.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:47.6pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">پاسکال</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (pas)</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="456" style="width:342.15pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt; height:47.6pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">این واحد ، واحد به کاررفته در سیستم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> si </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">می باشد و&nbsp;&nbsp; یک پاسکال مقدار </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D;mso-bidi-language:FA">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"> نیوتن نیروی اعمال شده به </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D;mso-bidi-language:FA">۱</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"> متر مربع می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:.25in;text-align:right; line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">Pascal &nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۰۱۳۲۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> = atm 1</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#6D6D6D"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.25in; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#6D6D6D">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><b style="background-color: rgb(255, 102, 102);">به ادامه مطلب مراجعه کنید</b></div> text/html 2017-11-06T17:13:06+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی پمپ وکیوم اجکتور | Ejector Vacuum Pump http://www.aeros.ir/post/305 <div><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;">اژکتور یا اجکتور (ejector)، اداکتور (eductor)، انژکتور (injector)، اجکتور جت پمپ (eductor-jet pump) یا ترموکمپرسور(thermocompressor) دستگاهی است که گازها و بخارهای غیر قابل چگالش را از یک سیستم خلاء (vacuum system) خارج کرده و آن ها را برای تخلیه در یک محیط با فشار بالاتر متراکم می نماید.&nbsp;</span></div><div><br>&nbsp; <div id="1510000979739156"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/p75Bm/vt/frame"></iframe></div></div> </div> text/html 2017-06-27T09:21:37+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی صفحه آرایی کتاب با ورد http://www.aeros.ir/post/303 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansLight">در این مقاله می‌خواهیم صفحه آرایی کتاب با ورد را در قالب یک مقاله به صورت مختصر بیاموزیم.&nbsp;همچنین به نکات مربوط به صفحه آرایی پایان نامه فارسی نیز &nbsp;اشاره خواهد شد. استفاده از استایل‌ها برای قالب‌بندی متن، فصل‌بندی کتاب، نحوه گذاشتن سرصفحه و پاصفحه (هدر و فوتر)، شماره صفحه و درج فهرست مطالب در نرم افزار ورد، از جمله نکاتی است که در این مقاله به اختصار به آن‌ها خواهیم پرداخت. شما با کمک این مقاله می‌توانید کتابی بسازید که صفحات زوج و فرد آن دارای سرصفحه‌ی متفاوتی است؛ فصول از صفحات فرد یا دلخواه شروع می‌شوند؛ با تغییر فصول، متن سرصفحه‌ها عوض می‌شود و صفحات آغازین فصول، فاقد سرصفحه و یا دارای سرصفحه‌ی متفاوت هستند. همچنین با کمک این مقاله می‌توانید پایان‌نامه‌ی خود را طبق شیوه‌نامه‌ی دانشگاه خودتان صفحه‌آرایی و تنظیم نمایید. برای استفاده‌ی بهتر از این مقاله، باید آشنایی متوسطی با نرم‌افزار Word داشته باشید و ما در این آموزش به مباحث مقدماتی اشاره نخواهیم کرد. مبنای این آموزش نسخه 2013 نرم‌افزار ورد است، اما نسخه‌های ورد 2007 و 2010 نیز تقریبا مشابه ورد 2013 هستند. این مقاله &nbsp;مهم‌ترین نکات مورد نیاز برای صفحه‌آرایی کتاب‌های فارسی را پوشش می‌دهد. همچنین شما می‌توانید&nbsp;<a title="تمپلیت صفحه‌آرایی کتاب فارسی در ورد" href="http://pictoshop.ir/downloads/%D8%AA%D9%85%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease; direction: rtl;">تمپلیت آماده صفحه‌آرایی کتاب با ورد را از اینجا دریافت کنید</a>&nbsp;و برای کار خود استفاده کنید. برای صفحه‌آرایی بیشتر کتاب‌ها که دارای گرافیک&nbsp; سنگین نیستند، نرم‌افزار ورد به سادگی پاسخگوی نیاز شما خواهد بود. اما در صورتی که به هر دلیل می‌خواهید کتاب را در نرم‌افزار Indesign صفحه‌آرایی کنید، مقاله‌ی&nbsp;<a href="http://pictocademy.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%86/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease; direction: rtl;">آموزش صفحه آرایی کتاب در ایندیزاین</a>&nbsp;در همین وب‌سایت برای شماست. همچنین اگر در پی افزایش سرعت تایپ فارسی خود هستید، وب‌سایت یوتایپ، در&nbsp;<a href="http://utype.ir/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease; direction: rtl;">آموزش تایپ &nbsp;سریع فارسی</a>&nbsp;به شما کمک خواهد کرد.</font></p><h2 class="num" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 34px; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; direction: rtl; counter-reset: h3counter 0; letter-spacing: -0.7px;"><font face="Mihan-IransansLight">تنظیمات اولیه برای شروع صفحه آرایی کتاب فارسی در ورد</font></h2><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansLight">پیش از شروع کار، باید محیط‌مان را برای صفحه‌آرایی یک کتاب &nbsp;فارسی آماده کنیم:</font></p><ol style="margin: 0px 30px 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; direction: rtl;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; list-style: decimal;"><font face="Mihan-IransansLight">از بخش تنظیمات ورد، قسمت Advanced، نمایش اعداد (Numeral) را روی Context، همچنین Document View را روی Right-to-Left و نیز Show measurements in unit of را روی میلی‌متر یا سانتی‌متر تنظیم کنید. برای آگاهی از نحوه ورود به تنظیمات ورد و فارسی کردن اعداد، به مقاله‌ی&nbsp;<a href="http://www.pictocademy.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; transition: all 0.2s ease; direction: rtl;">فارسی سازی اعداد در ورد</a>&nbsp;در همین وب‌سایت مراجعه کنید.</font></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl; list-style: decimal;"><img class="alignleft wp-image-133 size-full" src="http://pictocademy.ir/wp-content/uploads/2014/09/keep-text-only1.png" alt="Keep Text Only" width="195" height="229" style="margin: 18px 20px 18px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; float: left;"><font face="Mihan-IransansLight">یک فایل جدید ایجاد کنید و&nbsp;یک متن چند صفحه‌ای فارسی که دارای چندین تیتر و زیرتیتر و همچنین لغات انگلیسی است، (مثلا متن همین مقاله) را داخل فایلتان بریزید. ما می‌خواهیم متنی که داخل فایل می‌ریزیم، فاقد هر گونه فرمت از قبل تعیین شده باشد. برای این کار، ابتدا کل متن همین&nbsp;مقاله را انتخاب و copy کنید. سپس به نرم‌افزار ورد رفته و از زبانه HOME، مثلث زیر دکمه‌ی Paste را بزنید و سپس Keep Text Only را بزنید. به این ترتیب، متنی که کپی کرده‌اید، به صورت نرمال و بدون هیچ فرمتی&nbsp;وارد ورد می‌شود.</font></li></ol><h2 class="num" style="margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 34px; line-height: 1.3em; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; direction: rtl; counter-reset: h3counter 0; letter-spacing: -0.7px;"><font face="Mihan-IransansLight">تنظیمات صفحه در ورد</font></h2><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansLight">نخستین کاری که برای شروع صفحه‌آرایی یک کتاب در ورد انجام می‌دهیم، تنظیمات صفحه است. در فایلی که ایجاد کرده اید، از روبان Page Layout، دکمه‌ی کوچک&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;"><img class="alignnone size-full wp-image-140" src="http://pictocademy.ir/wp-content/uploads/2014/09/dia-btn.png" alt="dia-btn" width="10" height="10" srcset="http://pictocademy.ir/wp-content/uploads/2014/09/dia-btn.png 10w, http://pictocademy.ir/wp-content/uploads/2014/09/dia-btn-150x150.png 150w, http://pictocademy.ir/wp-content/uploads/2014/09/dia-btn-160x160.png 160w" sizes="(max-width: 10px) 100vw, 10px" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl;"></span>&nbsp;گوشه‌ی گروه Page Setup را بزنید، تا پنجره‌ی تنظیمات صفحه باز شود.<span style="margin-right: auto; margin-left: auto; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto;"><img class="aligncenter size-full wp-image-130" src="http://pictocademy.ir/wp-content/uploads/2014/09/page-setup-launch.png" alt="page-setup-launch" width="371" height="124" srcset="http://pictocademy.ir/wp-content/uploads/2014/09/page-setup-launch.png 371w, http://pictocademy.ir/wp-content/uploads/2014/09/page-setup-launch-300x100.png 300w" sizes="(max-width: 371px) 100vw, 371px" style="margin: 18px auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; direction: rtl; clear: both; display: block;"></span>در زبانه‌ی Margin اندازه‌ی حاشیه‌ی صفحه و در زبانه‌ی Paper، ابعاد صفحه را تعیین کنید. زبانه‌ی Layout نیاز به توضیح بیشتر دارد و بعدن در بخش ‏7 به آن خواهیم پرداخت .... ادامه مطلب کلیک کنید</font></p> text/html 2017-01-14T13:05:16+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی http://www.aeros.ir/post/302 بسیاری از دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان جایی در زندگی آکادمیک خود مجبورند متن علمی خود را به زبان انگلیسی بنویسند یا آن که یک متن علمی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. کار با متون علمی یکی از حساس‌ترین موارد کاربرد&nbsp;ترجمه&nbsp;فارسی به انگلیسی و بالعکس است. شما در پست‌های&nbsp;مرکز ترجمه کاردوآنلاین&nbsp;درباره&nbsp;عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی&nbsp;با پرکاربردترین عبارت‌های مورد استفاده در متون آکادمیک به&nbsp;زبان انگلیسی&nbsp;آشنا می‌شوید. پیش از آن یک نکته را یادآوری می‌کنم: هر فردی که مایل است وارد دنیای نگارش یا ترجمه علمی بشود، پیشاپیش باید به&nbsp;گرامر،&nbsp;مهارت‌های نگارش&nbsp;و&nbsp;خواندن و درک مطلب&nbsp;زبان انگلیسی اشراف کافی داشته باشد.&nbsp;اگر لازم می‌بینید، نکات عمومی، بخش‌ها و موضوعات مهم مطرح در متون علمی انگلیسی را در&nbsp;این پست&nbsp;(به انگلیسی) بخوانید. اگر در نگارش جملات پیچیده و حرفه‌ای انگلیسی نیاز به مطالعه دارید به پست‌های مربوط به&nbsp;جملات طولانی انگلیسی&nbsp;در&nbsp;مرکز ترجمه کاردوآنلاین&nbsp;مراجعه کنید. بخش‌های مهم یک متن علمی را در&nbsp;این پست ببینید.<p style="margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; font-family: wyekan; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;"><br></p><h2 style="margin: 1.2em 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 2.25em; line-height: 1em; font-family: wyekan; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(238, 238, 238); text-align: center;"><a href="http://translate.kardoonline.com/wp-content/uploads/2016/02/paper-introduction.jpg" rel="attachment wp-att-272" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;"><img class="alignnone wp-image-272" src="http://translate.kardoonline.com/wp-content/uploads/2016/02/paper-introduction.jpg" alt="عبارات رایج در مقدمه مقاله علمی paper-introduction" width="220" height="308" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></h2> text/html 2017-01-14T10:28:47+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی بارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی http://www.aeros.ir/post/301 <p style="text-align: center; margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سیاری از دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان جایی در زندگی آکادمیک خود مجبورند متن علمی خود را به زبان انگلیسی بنویسند یا آن که یک متن علمی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. کار با متون علمی یکی از حساس‌ترین موارد کاربرد&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">ترجمه</a>&nbsp;فارسی به انگلیسی و بالعکس است. شما در پست‌های<span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">مرکز ترجمه کاردوآنلاین</a>&nbsp;درباره&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://translate.kardoonline.com/2016/02/18/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">عبارات پرکاربرد متون علمی انگلیسی</a>&nbsp;</span>با پ</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">رکاربردترین عبارت‌های مورد استفاده در متون آکادمیک به&nbsp;<a href="http://kardoonline.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">زبان انگلیسی</a>&nbsp;آشنا می‌شوید. پیش از آن یک نکته را یادآوری می‌کنم: هر فردی که مایل است وارد دنیای نگارش یا ترجمه علمی بشود، پیشاپیش باید به&nbsp;<a href="http://market.kardoonline.com/category/english-grammar-learning-course/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">گرامر</a>،&nbsp;<a href="http://market.kardoonline.com/category/writing-skills-books/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">مهارت‌های نگارش</a>&nbsp;و&nbsp;<a href="http://market.kardoonline.com/category/reading-skill-course/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">خواندن و درک مطلب</a>&nbsp;زبان انگلیسی اشراف کافی داشته باشد.&nbsp;<span id="snippet_meta" class="desc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">اگر لازم می‌بینید، نکات عمومی، بخش‌ها و موضوعات مهم مطرح در متون علمی انگلیسی را در&nbsp;<a href="http://homepages.inf.ed.ac.uk/jbednar/writingtips.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">این پست</a>&nbsp;(به انگلیسی) بخوانید. اگر در نگارش جملات پیچیده و حرفه‌ای انگلیسی نیاز به مطالعه دارید به پست‌های مربوط به&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/2015/12/30/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">جملات طولانی انگلیسی</a>&nbsp;در&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">مرکز ترجمه کاردوآنلاین</a>&nbsp;مراجعه کنید. بخش‌های مهم یک متن علمی را در&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/2016/02/18/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">این پست</a>&nbsp;کاردوآنلاین ببینید.<br></span></span></font></p><h2 style="text-align: center; margin: 1.2em 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 2.25em; line-height: 1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="http://translate.kardoonline.com/wp-content/uploads/2016/02/table-of-contents.jpg" rel="attachment wp-att-266" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="alignnone wp-image-266" src="http://translate.kardoonline.com/wp-content/uploads/2016/02/table-of-contents-293x300.jpg" alt="اصطلاحات رایج در بخش فهرست مطالب table-of-contents" width="192" height="196" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></font></a></h2><h2 style="text-align: center; margin: 1.2em 0px 0.3em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-weight: normal; font-stretch: inherit; font-size: 2.25em; line-height: 1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اصطلاحات رایج در بخش فهرست مطالب</font></h2><p style="text-align: center; margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">موضوعات و بخش‌هایی هستند که تقریباً در همه متون علمی تکرار می‌شوند. هر یک از این موضوعات و بخش‌ها عبارت‌های مربوط به خودشان را دارند که در متون علمی (با کمی تغییر) مدام تکرار می‌شوند.&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">مرکز مترجمی کاردوآنلاین</a>&nbsp;اصطلاحات مربوط به هر یک از بخش‌های متون علمی انگلیسی را به صورت دسته‌بندی‌شده در اختیار شما می‌گذارد. برای دیدن همه بخش‌های یک متن علمی&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/2016/02/18/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">این پست</a>&nbsp;از کاردوآنلاین را مشاهده کنید. در این پست با&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">اصطلاحات رایج در بخش فهرست مطالب</span>&nbsp;آشنا می‌شوید.</font></p><p dir="ltr" style="margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Table of Contents</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">فهرست مطالب</span></div></font></p><p style="margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">List of Figures</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">فهرست اشکال</span></div></font></p><p style="margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">List of Tables</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">فهرست جداول</span></div></font></p><p style="margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Appendix</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ضمیمه</span></div></font></p><p style="margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Glossary</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">An alphabetical list of technical terms with their definitions</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">واژه‌نامه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">فهرست الفبایی اصطلاحات و واژگان فنی و تعریف آنها</span></div></font></p><p dir="ltr" style="margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Bibliography</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">A systematic list of books and other works cited</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">کتابنامه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">فهرست نظام‌مند کتاب‌ها و سایر منابع مورد استفاده</span></div></font></p><p style="margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17); text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16.0016px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Index</span></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">A list of words or phrases at the end of the thesis with pointers to where related material can be found in a document</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">نمایه</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16.0016px;">فهرستی از کلمات و عبارات تز با اشاره به محل و شماره صفحه مطالب مرتبط با هر یک از آنها در درون متن</span></div></font></p><p style="text-align: center; margin: 0.75em 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16.0016px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(17, 17, 17);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در این پست با چند اصطلاح از&nbsp;<span id="snippet_meta" class="desc" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">اصطلاحات رایج در بخش فهرست مطالب</span>&nbsp;آشنا شدید. مرور عبارت‌های پرکاربرد و استاندارد متون علمی راهی میانبر و مطمئن برای نگارش یک متن علمی ویراسته و حرفه‌ای است. با دنبال کردن پست‌های&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">مرکز ترجمه کاردوآنلاین</a>&nbsp;در مبحث&nbsp;<a href="http://translate.kardoonline.com/2016/02/18/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(187, 0, 0); text-decoration: none;">عبارت‌های پرکاربرد در متن علمی انگلیسی</a>&nbsp;می‌توانید نویسنده‌ی متون علمی خودتان باشید و یا مقالات علمی انگلیسی را با اعتماد به نفس به فارسی ترجمه کنید.</font></p> text/html 2017-01-06T04:25:00+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی زود خسته شدن http://www.aeros.ir/post/300 <h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; font-family: BYekan, tahoma; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 16px; text-align: justify;">زود خسته شدن</h2><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;">علت زود خسته شدن چیست</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.funpatogh.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;"><img title="افزایش احساس خستگی,خستگی ذهنی و جسمی,خستگی زیاد" alt="افزایش احساس خستگی,خستگی ذهنی و جسمی,خستگی زیاد" src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/13870448171.jpg" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; max-width: 98%;"></a></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;">یکی از پرسش‌هایی که بیشتر اوقات برای افراد مطرح می‌شود این است که چرا زود خسته می‌شوند و چگونه می‌توانند انرژی بیشتری کسب کنند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;">تنها پاسخی که کارشناسان سلامت برای این سوال دارند عادت‌های غلط و روزمره و انتخاب یک الگوی ناسالم است که به خستگی زودتر و بیشتر می‌انجامند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">برخی از رفتارها و عادت‌های روزانه که باعث می‌شوند زودتر خسته شویم و در طول روز کم‌انرژی باشیم عبارتند از:</strong><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box; clear: both;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">1- الگوی خواب نامنظم:</strong>&nbsp;در صورتی که چرخه خواب فرد منظم نباشد، بدن و ذهن تمام مدت در تلاش برای&nbsp; جبران آن هستند. این مشکل می‌تواند پیامدهای جدی‌ همچون افسردگی، تغییر خلق و خو و افزایش وزن را به دنبال داشته باشد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">2- حذف وعده‌ غذایی صبحانه:</strong>&nbsp;شروع فعالیت‌های روزانه بدون خوردن صبحانه و با معده خالی، بدن را بیش&nbsp; از ضرورت تحت استرس قرار می‌دهد. بنابراین مصرف این وعده غذایی که شامل غلات، پروتئین، مواد لبنی و میوه می‌شود در اولین ساعات روز و پس از بیدار شدن از خواب می‌تواند فرد را تا پایان روز پرانرژی نگه دارد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">3- کاهش مصرف مایعات:</strong>&nbsp;از دست رفتن آب بدن فرآیند متابولسیم را کندتر می‌سازد. با نوشیدن مقدار آب&nbsp; کافی، عملکرد سیستم ایمنی بدن بهبود می‌یابد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که نوشیدن آب پس از مدتی خسته‌کننده می‌شود به همین دلیل گنجاندن مواد خوراکی‌ آبدار در وعده‌های غذایی ضروری است.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">4- نوشیدن بیش از حد قهوه:</strong>&nbsp;یکی از راه‌های کسب انرژی بیشتر، کم کردن میزان مصرف کافئین و شکر&nbsp; است. نوشیدن قهوه به فرد احساس کاذب انرژی می‌دهد اما در اواخر روز دردسرساز می‌شود و به افزایش احساس خستگی می‌انجامد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://www.funpatogh.com/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%af-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;"><img title="افزایش احساس خستگی,خستگی ذهنی و جسمی,خستگی زیاد" alt="افزایش احساس خستگی,خستگی ذهنی و جسمی,خستگی زیاد" src="http://www.funpatogh.com/uploads/admin/13870448182.jpg" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; max-width: 98%;"></a></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">5- خیره شدن به صفحه مانیتور:</strong>&nbsp;استراحت ندادن به چشم‌ها موجب سردرد، خستگی و تاری دید می‌شود. برای پیشگیری از خستگی چشم‌ها می‌توان هر 20 دقیقه یک بار مدت 200 ثانیه روی خود را به سمت یک شیء دیگر برگرداند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">6- مصرف کربوهیدرات‌های نامناسب:</strong>&nbsp;گنجاندن کربوهیدرات‌های طبیعی و غیرفرآوری شده همچون غلات،&nbsp; میوه‌ها و سبزیجات یکی از شیوه‌های موثر کسب انرژی است. زمانی که فرد میزان کافی کربوهیدرات سالم و طبیعی مصرف نکند مغز مجبور می‌شود انرژی مورد نیازش را از ماهیچه‌ها دریافت کند و این امر موجب خستگی بیشتر می‌شود.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">7- داشتن زندگی به‌هم‌ریخته و آشفته:</strong>&nbsp;خانه شلوغ و ذهن آشفته به یک اندازه عامل خستگی ذهنی و&nbsp; جسمی هستند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">8- کم‌تحرکی یا فعالیت بدنی شدید:</strong>&nbsp;هر ساعت یکبار به خود استراحت کوتاهی دهید، حرکات کششی&nbsp; سبک انجام داده یا در فاصله زمانی کوتاهی پیاده‌روی کنید. همچنین لازم است از انجام فعالیت‌های ورزشی سنگین در شروع کار خودداری کنید چرا که موجب می‌شود بدن مقدار زیادی هورمون استرس ترشح کند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">9- کمبود استراحت:</strong>&nbsp;فعالیت‌های روزانه خود را به گونه‌ای دسته‌بندی کنید که مدت زمان کافی برای&nbsp; استراحت کردن داشته باشید.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">10- ارتباط با افراد افسرده و مضطرب:</strong>&nbsp;روابط اجتماعی می‌تواند تاثیر چشمگیری بر رفتار و ذهن فرد&nbsp; داشته باشند. اگر فکر می‌کنید در زندگی‌تان افرادی وجود دارند که موجب می‌شوند شما افسرده و خسته شوید در رابطه‌تان با آنان تجدیدنظر کنید.</p><div class="kk-star-ratings bottom-left lft" data-id="50213" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; width: 120px; min-height: 48px; float: left; color: rgb(63, 63, 63); font-size: 12px; text-align: justify;"><div class="kksr-stars kksr-star gray" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: url(&quot;gray.png&quot;); background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent !important; height: 24px; position: relative;"><div class="kksr-fuel kksr-star yellow" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: url(&quot;yellow.png&quot;); background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent !important; height: 24px; position: absolute; top: 0px; left: 0px; z-index: 0; width: 0px;"></div><a href="http://www.funpatogh.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html#1" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent !important; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out; width: 24px; height: 24px; float: left; position: relative; z-index: 1;"></a><a href="http://www.funpatogh.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html#2" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent !important; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out; width: 24px; height: 24px; float: left; position: relative; z-index: 1;"></a><a href="http://www.funpatogh.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html#3" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent !important; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out; width: 24px; height: 24px; float: left; position: relative; z-index: 1;"></a><a href="http://www.funpatogh.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html#4" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent !important; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out; width: 24px; height: 24px; float: left; position: relative; z-index: 1;"></a><a href="http://www.funpatogh.com/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html#5" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent !important; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out; width: 24px; height: 24px; float: left; position: relative; z-index: 1;"></a></div><div class="kksr-legend" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 3px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(153, 153, 153); text-align: center; line-height: 18px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">امتیاز دهید</div><div><br></div></div> text/html 2016-11-19T17:54:48+01:00 www.aeros.ir حسین اتحادی آموزش روش جستجو در گوگل (google) http://www.aeros.ir/post/298 <div><br></div><div><table class="contentpaneopen" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; direction: rtl; text-align: justify; width: 682px; color: rgb(98, 102, 105);"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td valign="top" class="main_article" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;"><img mce_style="border: 0pt none; margin: 0px 5px; float: left;" src="http://www.mambolearn.com/v2/images/stories/google100.jpg" mce_src="/v2/images/stories/google100.jpg" alt="آموزش روش جستجو در گوگل (google)" title="آموزش روش جستجو در گوگل (google)" height="98" width="100" style="margin: 0px 5px; padding: 0px; border: 0pt none; float: left;">اینترنت تکنولوژی مرزناشناسی است که هر لحظه بر وسعت آن افزوده می شود. هم اکنون میلیاردها سایت بر روی این شبکه وجود دارد و هر ۵ ثانیه نیز یک سایت به آن افزوده می شود. این دنیای مجازی آنقدر بزرگ شده است که دیگر کاربران بدون استفاده از موتورهای جستجو قادر به بهره مندی از آن نیستند، و بدین ترتیب روز به روز اهمیت استفاده از موتورهای جستجو بارزتر می گردد. اما همان اندازه که این موتورها مفید هستند درصورت ناآشنا بودن با نحوه درست کار با آنها می توانند خسته کننده هم باشند.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">امروزه موتورهای جستجوی زیادی بر روی شبکه وب فعال هستند که هر یک الگوریتم جستجوی خاص خود را دارد و به نحوی به جستجوی سایتهای موردنظر شما می پردازند. اما یکی از پرکاربردترین و مفیدترین موتورهای جستجو گوگل نام دارد که این روزها جام پیروزی را از دیگر رقبا ربوده است و روز به روز بر تعداد کاربران خود می افزاید. بدون تردید شما هم حداقل برای یکبار گذرتان به http://www.google.com خورده است و صفحه ساده و در عین حال پرقدرت این جستجوگر را دیده اید. جستجوگری که با پشتیبانی از زبانهای متنوع دنیا کاربران زیادی را به خود جذب کرده است. و شاید همین پشتیبانی از زبان فارسی است که در میان ایرانیان نیز از اقبال خوبی برخوردار شده است. در این مقاله می کوشیم تا ضمن آشنایی با نحوه صحیح کار با این جستجوگر کارایی بهره مندی از آنرا نیز بالا ببریم.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">برای جستجو نمودن یک موضوع در گوگل کافی است که چند کلمه توصیفی و اصلی موضوع را در نوار مربوطه تایپ نمائید و سپس کلید Enter را فشار دهید و یا اینکه روی دکمة Search که در جلوی نوار جستجو تعبیه شده است کلیک نمائید، تا به لیستی از وب سایتهای مرتبط با موضوع دست یابید.<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">از آنجائیکه گوگل وب سایتهایی را لیست می کند که «همه» کلمات مورد جستجوی شما در آن باشند لذا بایستی سعی کنید تا در نوار جستجو، کلماتی را وارد کنید که اساسی تر هستند و از وارد کردن کلمات اضافی بپرهیزید تا نتایج جستجو به آنچه که شما می خواهید نزدیکتر باشند.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">کلمات اصلی تر را بنویسید</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">همانگونه که گفته شد برای بهتر نتیجه گرفتن از جستجو لازم است که کلمات اصلی را در نوار جستجو وارد کنید. برای اینکار هر قدر که می توانید، موضوع جستجو را ریزتر و معین تر نمائید. برای مثال بجای آنکه در نوار جستجو تایپ کنید "نقاش" بهتر است که نام نقاش مورد نظرتان را تایپ کنید، مثلاً بنویسید "پیکاسو". یا اینکه بجای "اتومبیل" بهتر است بنویسید "پژو" و یا...<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;">همچنین دقت نمائید تا کلماتی را بکار برید که احتمال وجود توضیحات درباره آنها بیشتر باشد. مثلاً به جای نوشتن "گذراندن یک شب خوب در تهران" بهتر است تایپ کنید "هتلهای تهران".&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">از آوردن حروف اضافه خودداری کنید</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">گوگل بطور پیش فرض فقط سایتهائی را لیست می نماید که تمام کلمات مورد جستجو در آنها باشند. و نیازی نیست که شما بین کلمات جستجو از کلمة پیوند دهندة "و" استفاده نمائید. به خاطر داشته باشید که وارد نمودن چنین کلماتی و کلماتی نظیر در، به، و... بر نتیجه جستجو تاثیر خواهد گذشت. بطور مثال برای جستجو در مورد تعطیلات در شمال بجای تایپ نمودن "گذراندن تعطیلات در شمال" بهتر است تنها بنویسید: "تعطیلات شمال".&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">خودف گوگل هم برای بالا بردن کیفیت جستجوها بطور اتوماتیک کلمات معمولی و کاراکترهائی همچون "کجا" و "چطور" را از کلمات مورد جستجو حذف می نماید. چون این گونه کلمات باعث کندی عمل جستجو می شوند و تاثیری هم در بهبود جستجو ندارند و حتی کیفیت نتایج جستجو را کاهش هم می دهند.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">حروف بزرگ و کوچک فرق نمی کنند</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">گوگل نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس نمی باشد. در حقیقت همه حروفی را که به لاتین در نوار جستجو تایپ می نمائید به حروف کوچک تبدیل خواهند شد. برای مثال نتیجة جستجوی "george washington"، "George Washington" و "gEoRgE WaShInGtOn" یکسان خواهد بود.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">جستجوهای طبقه بندی شده</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">با همه این توضیحات اگر مایلید که نتایج جستجوهای شما دقیق تر و علمی تر باشند بهتر است سری هم به directory.google.com بزنید. در این آدرس فهرستی از سایتهای اینترنتی با توجه به موضوعات آنها موجود می باشد. مثلاً اگر دنبال سایتی در مورد سیاره زحل می گردید، می توانید با رفتن به شاخه Science و زیر شاخه Astronomy به زیر شاخه Saturn دست یابید. همچنین اگر در مورد خودروی Saturn جستجو می کنید می توانید سایتهای مرتبط با آنرا در شاخه Automotive بیابید.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">جستجوی پیشرفته</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">در جلوی نوار جستجوی گوگل گزینه ای با عنوان «جستجوی پیشرفته» یا «Advanced Search» وجود دارد. با کلیک کردن روی این گزینه وارد صفحه ای با همین نام خواهید شد. در این صفحه شما می توانید با اعمال تنظیمات و بکار بردن عملگرهای خاصی دقت جستجویتان را افزایش دهید.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">همانگونه که از شکل بالا معلوم است، همه گزینه ها به فارسی می باشند و استفاده از آنها بسیار ساده است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد، اما علاوه بر این تنظیمات، گوگل از یک سری عملگرها نیز برای محدود کردن جستجوها بهره می برد. شما بدون رجوع قسمت جستجوی پیشرفته و با دانستن این عملگرها می توانید عمل جستجو را هرچه سریعتر انجام دهید، در زیر به توضیح برخی از این عملگرها می پردازیم:&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">عملگر +</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">همانگونه که قبلاً گفتیم گوگل از یک سری کلمات معمولی بصورت خودکار چشم پوشی می کند، ولی در صورتی که شما ضروری می دانید که اینگونه کلمات حتماً مورد جستجو قرار گیرند، می توانید با قرار دادن یک علامت "+" در جلوی آنها مطمئن شوید که در نتایج جستجو حتماً وجود خواهند داشت. (دقت کنید که قبل از کاراکتر "+" یک فاصله (space) وجود داشته باشد ولی کلمه بعدی بدون فاصله، فوراً پس از آن بیاید).&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">راه دیگر مقید نمودن گوگل برای جستجوی کلمه ای خاص این است که کلمه مورد نظر را در کوتیشن (" ") قرار دهید. برای مثال اگر بخواهیم دنبال داستان جنگ ستارگان ۱ (Star Wars Episode I) را مورد جستجو قرار دهیم، گوگل کلمة I را مورد جستجو قرار نمی دهد مگر آنکه آنرا بصورت Star Wars Episode +I و یا "Star Wars Episode I" بنویسیم.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">عملگر –</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">برخی اوقات ممکن است که شما دنبال کلمه ای بگردید که بیش از یک معنا دارد، برای مثال کلمه «bass» در ماهیگیری به معنای «ماهی خالدار» است و در موسیقی به معنای «صدای بم». برای حل اینگونه مشکلات می توانید از عملگر "-" استفاده کنید، تا گوگل به دنبال سایتهایی بگردد که کلمة بعد از این عملگر در آنها نباشند. (دقت کنید که قبل از کاراکتر "-" یک فاصله (space) وجود داشته باشد ولی کلمه بعدی بدون فاصله، فوراً پس از آن بیاید). مثلاً در مثال فوق می توانید بنویسید: bass –music.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">عملگر ~</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">گاهی ممکن است که شما فقط به دنبال کلمه ای خاص نباشید و بخواهید که به دنبال کلمات مرتبط با آن نیز بگردید. برای این کار از این عملگر استفاده می شود. برای مثال اگر در کادر جستجو تایپ کنید «کیفیت غذا» در نتیجه سایتهایی ظاهر خواهند شد که کلمه «کیفیت» و کلمه «غذا» در آنها وجود داشته باشد. و حتی ممکن است که این دو کلمه اصلاً به هم ربط هم نداشته باشند. اما اگر تایپ کنید «~کیفیت ~غذا» دنبال سایتهایی می گردد که درباره کیفیت غذاها نوشته باشند.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">عملگر ""</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">همانگونه که قبلاً نیز گفته شد، برای جستجوی عبارتی خاص بصورت کامل (نه بصورت کلمات جدا از هم) بایستی آن عبارت را در داخل کوتیشن (" ") قرار داد.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">عملگر «یا»</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">گوگل از یای منطقی پشتیبانی میکند. بدین معنا که اگر دنبال کلمه ای خاص «یا» بجای آن کلمه ای دیگر می گردید، می توانید در بین این دو کلمه از «یا» استفاده کنید. برای مثال اگر در کادر جستجو تایپ کنید «تعطیلات در شیراز یا اصفهان» آنگاه گوگل دنبال سایتهایی می گردد که در خصوص تعطیلات در شیراز یا در اصفهان باشند.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">عملگر SITE</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">اگر می خواهید که عمل جستجو در سایت بخصوصی انجام گیرد، می توانید پس از وارد نمودن کلمه مورد نظر عملگر Site: را آورده و پس از آن آدرس سایت را بیاورید. برای مثال برای جستجوی «پذیرش» در سایت دانشگاه استانفورد می توانید بنویسید: admission site:www.stanford.edu<br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><h3 mce_style="text-align: justify;" style="margin: 0px 0px 12px; padding: 0px 0px 7px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl; font-size: 13px; color: rgb(72, 112, 241); border-bottom: 1px solid rgb(185, 202, 219);">عملگر ..</h3><p mce_style="text-align: justify;" dir="rtl" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; direction: rtl;">برای اینکه جستجو را محدود به سایتهایی کنید که در آنها اعداد محدودة خاصی وجود داشته باشند، می توانید از این عملگر برای نشان دادن محدودة عددی مورد نظر بهره برید. مثلاً اگر به دنبال DVD Playerهای با قیمت ۲۵۰ تا ۳۵۰ دلار می گردید، بایستی اینگونه خواسته تان را بیان کنید: DVD player $۲۵۰..۳۵۰ (توجه داشته باشید که بین دو نقطة عملگر هیچ فاصله ای نباشد).&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></div>