منوی اصلی
مهندسی مکانیک و هوافضا
هر آنچه که یک مهندس بخواهد اینجا هست!
 • حسین اتحادی دوشنبه 1 شهریور 1395 11:03 ب.ظ نظرات ()

  smooth

  Smooth response data

  Syntax

  yy = smooth(y)
  gpuarrayYY = smooth(gpuarrayY)
  yy = smooth(y,span)
  yy = smooth(y,method)
  yy = smooth(y,span,method)
  yy = smooth(y,'sgolay',degree)
  yy = smooth(y,span,'sgolay',degree)
  yy = smooth(x,y,...)

  Description

  yy = smooth(y) smooths the data in the column vector y using a moving average filter. Results are returned in the column vector yy. The default span for the moving average is 5.

  The first few elements of yy are given by

  yy(1) = y(1)
  yy(2) = (y(1) + y(2) + y(3))/3
  yy(3) = (y(1) + y(2) + y(3) + y(4) + y(5))/5
  yy(4) = (y(2) + y(3) + y(4) + y(5) + y(6))/5
  ...

  Because of the way endpoints are handled, the result differs from the result returned by the filter function.

  gpuarrayYY = smooth(gpuarrayY) performs the operation on a GPU. The input gpuarrayY is a gpuArray column vector. The output gpuarrayYY is a gpuArray column vector. This syntax requires the Parallel Computing Toolbox™.

   Note:   You can use gpuArray x and y inputs with the smooth function, but this is only recommended with the default 'method', 'moving'. Using GPU data with other methods does not offer any performance advantage.

  yy = smooth(y,span) sets the span of the moving average to spanspan must be odd.

  yy = smooth(y,method) smooths the data in y using the method method and the default span. Supported values for method are listed in the table below.

  method

  Description

  'moving'

  Moving average (default). A lowpass filter with filter coefficients equal to the reciprocal of the span.

  'lowess'

  Local regression using weighted linear least squares and a 1st degree polynomial model

  'loess'

  Local regression using weighted linear least squares and a 2nd degree polynomial model

  'sgolay'

  Savitzky-Golay filter. A generalized moving average with filter coefficients determined by an unweighted linear least-squares regression and a polynomial model of specified degree (default is 2). The method can accept nonuniform predictor data.

  'rlowess'

  A robust version of 'lowess' that assigns lower weight to outliers in the regression. The method assigns zero weight to data outside six mean absolute deviations.

  'rloess'

  A robust version of 'loess' that assigns lower weight to outliers in the regression. The method assigns zero weight to data outside six mean absolute deviations.

  yy = smooth(y,span,method) sets the span of method to span. For the loess and lowess methods, span is a percentage of the total number of data points, less than or equal to 1. For the moving average and Savitzky-Golay methods, span must be odd (an even span is automatically reduced by 1).

  yy = smooth(y,'sgolay',degree) uses the Savitzky-Golay method with polynomial degree specified by degree.

  yy = smooth(y,span,'sgolay',degree) uses the number of data points specified by span in the Savitzky-Golay calculation. span must be odd and degree must be less than span.

  yy = smooth(x,y,...) additionally specifies x data. If x is not provided, methods that require x data assume x = 1:length(y). You should specify x data when it is not uniformly spaced or sorted. If x is not uniform and you do not specify methodlowess is used. If the smoothing method requires x to be sorted, the sorting occurs automatically.

  Examples

                                                                             read more..

  آخرین ویرایش: دوشنبه 1 شهریور 1395 11:07 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • حسین اتحادی شنبه 30 مرداد 1395 12:52 ق.ظ نظرات ()

  LineSpec (Line Specification)

  Line specification string syntax

  Description

  Plotting functions accept string specifiers as arguments and modify the graph generated accordingly. Three components can be specified in the string specifiers along with the plotting command. They are:

  • Line style

  • Marker symbol

  • Color

  For example:

  plot(x,y,'-.or')

  plots y versus x using a dash-dot line (-.), places circular markers (o) at the data points, and colors both line and marker red (r). Specify the components (in any order) as a quoted string after the data arguments. Note that linespecs are single strings, not property-value pairs.

  Plotting Data Points with No Line

  If you specify a marker, but not a line style, only the markers are plotted. For example:

  plot(x,y,'d')

  read more..

  به ادامه مطلب مراجعه کنید

  آخرین ویرایش: شنبه 30 مرداد 1395 04:42 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • حسین اتحادی جمعه 1 مرداد 1395 06:37 ب.ظ نظرات ()

  عملگرهای ریاضی و منطقی

  + , - , / , * , ^ , > , < , >= , <= , == , ~= , ~ , || , &&

   

  مدیریت m فایل

  % , … , %%

   

  رسم نمودارهای دو بعدی

  plot , fplot , comet , bar , barh, stairs , stem , pie , semilogx , semilogy , loglog , hist , polar

   

  رسم نمودارهای سه بعدی

  plot3 , meshgrid , mesh , surf , contour , comet3 , contour3 , meshc , clabel , surfl , …

   

  متعلقات مربوط به نمودارهای دو بعدی و سه بعدی

  xlabel , ylabel , zlabel , title , legend , grid , text , gtext , hold , figure , subplot , zoom , axis , xlim , ylim , clf , cla , close , colorbar , colormap , axes , ginput ,  …

   

  انتگرالگیری عددی

  trapz , quad , dblquad , triplequad , …

   

  حل معادله دیفرانسیل عددی

  ode (ode45 , ode23 , …) bvp4c , bvp5c , odeset , …

  به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

   

  آخرین ویرایش: جمعه 1 مرداد 1395 06:39 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • حسین اتحادی جمعه 1 مرداد 1395 06:28 ب.ظ نظرات ()

  با استفاده از دستور strcmp در متلب، می توانیم دو رشته (string) را با یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم که آیا دقیقا مثل هم هستند یا خیر. شیوه مقایسه کردن، به صورت حساس بودن به بزرگی و کوچکی حروف (case sensitive) نیز خواهد بود، یعنی برای مثل هم بودن، تنها معیار مثل هم بودن حروف آنها نیست، بلکه از نظر بزرگ بودن یا کوچک بودن حروف نیز باید مثل هم باشند.

  اگر دو رشته (string) دقیقا مثل هم باشند، دستور strcmp ، مقدار 1 را برمی گرداند، اما اگر دو رشته متفاوت باشند، دستور strcmp ، مقدار 0 را برمی گرداند.

  به مثال زیر توجه کنید :

  مثال

  clear all
  close all
  clc

  A = strcmp('Yes''No')
  B = strcmp('Yes''Yes')
  C = strcmp('YES''yes')

  سه خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه قبلی اجرا شده در متلب می باشد.

  نتیجه :


  A =

       0


  B =

       1


  C =

       0

  منبع : کلیدستان
  آخرین ویرایش: شنبه 30 مرداد 1395 06:27 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 9 1 2 3 4 5 6 7 ...