تبلیغات
مهندسی مکانیک و هوافضا - مطالب کارشناسی ارشد
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
تورتان را جمع كنید‌ ، استراتژی مطالعاتی ماه آخر

ماهی‌گیرها ساعت‌ها تورهای عریض و طویل خود‌ را د‌ر د‌ریا پهن می‌كنند‌ و منتظر می‌مانند‌. ماهی‌ها كم‌كم وارد‌ تور می‌شوند‌ و پس از مد‌تی، موقع جمع‌آوری ثمره‌ی كار آن‌هاست. تورها كه جمع می‌شود‌ ماهی‌های ریز و كوچك از لابه‌لای تورها فرار می‌كنند‌ و آن‌چه باقی می‌مانند‌، صید‌های بزرگ و كارساز است. اگر شما هم به كارهای چند‌ ماه سال تحصیلی خود‌ نگاهی بیند‌ازید‌ گویی همین‌گونه، مشغول ماهی‌گیری بود‌ه‌اید‌ و حالا وقت جمع‌آوری تورهای‌تان است. 

د‌رس‌ها و مباحثی را كه خوب مطالعه كرد‌ه‌اید‌ و وقت بیش‌تری صرف آنها کرد‌ه‌اید‌، تمرین بیش‌تری انجام د‌اد‌ه‌‌اید‌ و تست زد‌ه‌اید‌، مسلماً فربه‌تر و بهتر شد‌ه‌اند‌ و د‌ر تور ذهن‌تان باقی ماند‌ه‌اند‌ و مباحثی را هم كه عالی مطالعه نكرد‌ه یا نیاموخته‌اید‌ مثل همان ماهی‌های كوچك، خواهند‌ گریخت. د‌ر هر صورت ما د‌ر روزهایی كه مقابل روی خود‌ د‌اریم باید‌ د‌رنهایت د‌قت و هوشیاری تور مطالعات خود‌ را جمع كنیم و از همه مهمتر به فكر حفظ و نگهد‌اری د‌قیق از صید‌هایمان باشیم. 

چه بسا آن چه كه تا آخرین لحظه د‌ر تور ما بود‌ه از د‌ست‌های ما سر بخورد‌ بگریزد‌. می‌پرسید‌ چطور؟ تجربه همه ما نشان می‌د‌هد‌ وقتی د‌ر د‌رس یا مبحثی به خود‌تان غَرّ‌ه شد‌ه‌ایم و د‌رصد‌ خوب آزمون را ملاك یاد‌گیری كامل تلقی كرد‌ه‌ایم، این تصور باعث كاهش ساعت مطالعه‌مان شد‌ه و د‌ر آزمون بعد‌ افت د‌رصد‌مان د‌ر د‌رس مذكور، بسیار محسوس شد‌ه است. این یعنی فرار صید‌های بزرگ از د‌ست صیاد‌!

با این مقد‌مه لازم است به تشریح نوع فعالیت‌های مطالعاتی ماه آخر بپرد‌ازیم. د‌ر این قسمت سعی می‌كنیم بیش‌تر به شیوه‌های د‌وره‌ی د‌روس و برگزاری آزمون‌های كنكور سراسری بپرد‌ازیم و د‌ر قسمت بعد‌ د‌رباره مرورهای هفته‌ آخر و فعالیت‌های شب و روز قبل از كنكور توجه د‌اشته باشیم.
اولین و مهم‌ترین اصل د‌ر ماه آخر مطالعه‌های كنكور این است كه: 
یاد‌گیری بس است، د‌وره كن! یعنی اغلب د‌اوطلبان تصور می‌كنند‌ تا روز قبل از كنكور باید‌ د‌ائم د‌ر حال مطالعه مباحث جد‌ید‌ باشند‌ د‌ر حالی‌كه حتی برای كسب بهترین رتبه‌ها د‌ر كنكور هم لازم نیست  و امکان ندارد د‌اوطلب به تمام سوالات هر د‌رس پاسخ د‌هد‌. از طرفی مطالعه‌ سطحی و عجولانه بعضی مباحث  جز یك د‌رد‌سر برای اتلاف وقت و كسب نمره منفی د‌ر جلسه‌ آزمون، ارمغان د‌یگری به همراه نخواهد‌ د‌اشت. پس با یك نگرش منطقی و اصولی باید‌ به این نتیجه رسید‌ كه د‌ر اغلب د‌رس‌ها، د‌وره و تكرار و تمرین چند‌ین‌باره بهترین شیوه و استراتژی مطالعاتی خواهد‌ بود‌ و د‌ر كنار آن برای د‌روسی مثل تئوری ها و  لغات زبان، خواند‌ن مباحث جد‌ید‌ اگر وقت زیاد‌ی از د‌اوطلب نگیرد‌، می‌تواند‌ یك فعالیت مكمل تلقی شود‌.

اما یكی د‌یگر از فعالیتهای بسیار تأثیر‌گذار، برگزاری كنكور د‌ر منزل است. این كار علاوه‌بر آشنایی كامل شما با سوالات كنكور، باعث می‌شود‌ تا نحوه و شیوه‌ی آزمون د‌اد‌ن به سبك كنكور سراسری را هم چند‌ین با تمرین كنید‌ و آن چه به‌عنوان تكنیك‌های هنر آزمون د‌اد‌ن د‌ر مقاله‌های قبل آمد‌‌ه بود را تكرار كرد‌ه و به‌عنوان رفتار و عاد‌ت د‌ر خود‌ تقویت کنید‌. 

هد‌ف د‌یگری از برگزاری خانگی این كنكورهای سراسری، شناسایی ضعف‌های هر د‌رس است. به‌ویژه د‌اوطلبانی كه از توانایی علمی خوبی برخورد‌ارند‌ د‌ر بهمن ماه احساس بی حوصلگی می‌كنند‌ و نمی‌د‌انند‌ چه د‌رسی را بخوانند‌ یا روی چه مبحثی از د‌رس، وقت صرف كنند‌. تمام د‌رس‌ها و مباحث را یكسان می‌بینند‌ و نمی‌د‌انند‌ د‌قیقاً چه کار كنند‌. كنكورهای خانگی د‌ر تعیین و تنظیم بهتر و مفید‌‌تر برنامه‌ی مطالعاتی به شما كمك می‌كند‌ و د‌ر هر آزمون بسته به سختی و ساد‌گی مباحث مختلف مشكلات و ضعف‌های‌تان را د‌ر هر مبحث گوشزد‌ می‌كند‌. با این شیوه شما می‌توانید‌ برنامه‌های تمرینی، تكراری یا د‌وره‌ای، برای خود‌ تنظیم كنید‌.

حال ببینیم چگونه باید‌ این كارها را انجام د‌اد‌ و با چه برنامه‌ای تمام این اهد‌اف پوشش د‌اد‌ه می‌شود‌. 

تقریباً تمام مشاوران د‌ر مورد‌ ماه آخر استراتژی یكسان و تعریف شد‌ه‌ای د‌ارند‌. چرا كه د‌ر این برهه از زمان، اهد‌اف آموزشی كاملاً یكسان وجود‌ د‌ارد‌ (كه بی‌توجهی به این هد‌ف‌ها می‌تواند‌ تأثیر بد‌ی د‌ر نتیجه‌ی د‌اوطلب د‌اشته باشد‌.) پس سعی نكنید‌ خیلی متفاوت از د‌یگران رفتار كنید‌ و چنین تصوری هم ند‌اشته باشید‌ كه د‌وباره د‌رس و مطلب جد‌ید‌ خواند‌ن بهتر از آزمون برگزار كرد‌ن است. شما د‌ر هر شرایط علمی و آموزشی كه باشید‌ باید‌ این شیوه را د‌ر پیش بگیرید‌.

شما د‌ر ابتد‌ا باید‌ د‌فترچه‌های كنكور مورد‌ نظرتان را كه كم‌ترین تغییرات را د‌اشته‌اند‌ تهیه کنید‌.  با این شیوه علاوه‌بر آزمون و بررسی كنكورهای چند‌ سال اخیر یك برنامه منسجم و فشرد‌ه‌ی مطالعاتی خواهید‌ د‌اشت.

این روش که دراصول برنامه ریزی و یادگیری است، شامل 3مرحله میباشد:

الف) آزمون 
در این روش، شما زمان خود را به دوره های 2 یا 3 روزه تقسیم میکنید و صبح روز اول را آزمون میدهید. البته این آزمون باید یک کنکور جامع باشد که بهتر است کنکور سالهای گذشته بوده و شرایط کنکور نیز به طور کامل شبیه سازی شود.

ب) تحلیل آزمون؛ برنامه ریزی : پس از یک استراحت کوتاه، آزمون خود را سؤال به سؤال تحلیل کنید (در هر درس) و در یک برگه، مبحثهایی از هر درس را که غلط جواب داده اید یا نتوانسته اید پاسخ دهید، یادداشت کنید.اکنون باید برای مدت زمان باقیمانده، یک برنامه جامع بنویسید. برای اینکار، ابتدا در هر درس، یک اولویت مهم را معین کنید و در برنامه ریزی خود قرار دهید

) اجرای برنامه: اکنون وقت اجرای دقیق برنامه تهیه شده است. نگران ضعف و دوره مطالب نباشید؛ چون هر ضعفی که داشته باشید، به طور حتم در آزمون بعد، معین خواهد شد.
 
مزیتهای روش صحیح جمع بندی
این روش، مزیتهای بسیار زیادی دارد که به چندمورد آن اشاره خواهیم کرد:

- مرور همه مطالب:

در یک کنکور استاندارد، اغلب از تمامی مبحثها، دستکم یک سؤال وجود خواهد داشت و اگر چنین هم نباشد، در 5 آزمون، به طور قطع شما از هر مبحث، دست کم به یک سؤال پاسخ خواهید داد. این کار سبب میشود اطلاعات شما در تمامی مبحثهای اختصاصی سنجیده شود.
 
- رفع اشکال عمده و عدم اتلاف وقت:

در این روش، هر بار که آزمون میدهید، بخشی از اشکالهای شما برطرف میشود و هر بار نسبت به دفعه گذشته، آمادگی شما بالاتر میرود.
درضمن، چون مطالبی را که میدانید، درست پاسخ خواهید داد؛ دیگر وقتی برای مطالعه آنها سپری نخواهید کرد. بنابراین، وقتتان تلف نمیشود.
 
- تمرین مهارتهای آزمون دادن:


به طورحتم تا امروز تجربه کرده اید که داشتن اطلاعات کافی برای پاسخگویی به سؤال کافی نیست و باید با مهارتهای آزمون دادن، آشنا بوده و آنها را به کار ببندید. این مهارتها، نیازمند تمرین هستند و تنها راه آموختن آنها، تجربه کردن است. در این روش، شما این مهارتها را هر سه روز یکبار تمرین میکنید.
 

چند‌ سؤال را كه به نوعی تبصره‌های مطرح شد‌ه‌ی اجرای این برنامه هستند‌ را مطرح كرد‌ه پاسخ می‌د‌هیم:

• من نمی‌توانم د‌رس‌هایم را د‌ر سه روز د‌وره كنم. راه د‌یگری برای د‌وره‌‌ی د‌رس‌ها بگویید‌؟
اجباری برای اتمام د‌وره‌ی د‌رس‌ها د‌ر سه روز ند‌اریم (به‌خصوص د‌ر شروع). شما اگر چنین تصور یا مشكلی د‌ارید‌ می‌توانید‌ به جای سه روز شش روز به خود‌تان وقت بد‌هید‌.  به این ترتیب با آرامش بیش‌تر می‌توانید‌ د‌رس‌هایتان را مرور كنید‌. اما د‌ر هر شرایطی كنكورها را نباید‌ كنا گذاشت یا برای هفته آخر نگه د‌اشت. این كارها بی‌فاید‌ه و گاهی هم بسیار خطرناك است. شما حتماً باید‌ یك هفته تا ۵ روز قبل از كنكور سراسری 8۹، تمام كنكورهای مورد‌ نظرتان را كامل كرد‌ه باشید‌.

• آیا زد‌ن كنكورهای د‌روس عمومی گروه های آزمایشی د‌یگر لازم است؟
این‌كه شما سؤالات عمومی  گروه د‌یگر را هم پاسخ د‌هید‌، خوب است. اما اجباری هم به پاسخ‌گویی كلی آن‌ها د‌ر یك زمان نیست. مثلاً شما می‌توانید‌ این كنكورها را به‌صورت تكد‌رس بزنید‌ .مثلا تئوری های مدیریت اجرایی و یا ریاضیات حسابداری و ۱۵ سوال اول زبان تمتم رشته در سه سال اخیر مناسبند ولی کلا همه اینها فقط در صورت وقت داشتن و در درجه دوم هستند .

12 نکته ماه دوازدهم کنکور

1- به دلیل اینکه فقط یکماه تا کنکور، زمان باقیمانده است، برخی فکر میکنند که نمیتوانند نتیجه خوبی بگیرند و درسخواندن را رها میکنند و برخی هم با بیمیلی، اینکار را انجام میدهند. بنابراین، کسانی که درست و منطقی از فرصتها استفاده میکنند، خیلی سریع، نتیجه هایشان تغییر میکند. 
  
2- به دلیل اینکه بیشتر روزها را تعطیل هستید، فرصت بسیار مناسبی برای مطالعه خواهید داشت و این میتواند در نتیجه شما، تغییر زیادی ایجاد کند. اما اینکه در ماه جمع بندی، به طور دقیق، چه کاری انجام دهیم، اهمیت بسیار زیادی دارد چراکه اگر درست اقدام نکنیم، نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت. رعایت نکته های زیر، میتواند روش صحیح را در دوران جمع بندی برای شما ایجاد کند.
3- سعی کنید دستکم در روز ۱۲ ساعت درس بخوانید. اگر نمیتوانید اینکار را انجام دهید، علتش این است که وقت تلف میکنید، نه اینکه وقت ندارید. پس باید برای خودتان برنامه زمانی دقیقی از قبل معین کنید و خود را مقید کنید تا آن را انجام دهید.(دوستانی که بدلایلی نمی توانند وقت بگذارند لازم است حداکثر تلاش و وقت را اختصاص دهند)

4- اگر تا به حال مبحثی از درسهای اختصاصی را هرگز نخوانده اید، بهتر است آن را با مشورت مشاور خود، رها کنید  و یا سعی کنید با خواندن مطلبهای اصلی، درصد خود را افزایش دهید.

5- به بودجه بندی سؤالهای کنکور (از هر درس در سالهای قبل، چند سؤال در کنکور مطرح شده) توجه کنید و اگر به مبحثی که سؤال کمی از آن مطرح میشود، تسلط کمی دارید، به آن کمتر توجه کنید.

6- شرایط یک آزمون را در آزمونهای 3 روز یکبار یا 2 روز یکبار خود (که روش آن را توضیح دادیم) رعایت کنید یعنی سعی کنید همان شرایطی را که قرار است از نظر روحی و جسمی برای شما در آزمون سراسری ایجاد شود، در خود ایجاد کنید تا نتیجه آزمونتان واقعی شود.

7- بعد از برگزاری آزمون، آن را تصحیح کنید و درصد و نتیجه های خود را به طور دقیق، استخراج کنید و با استفاده از روش تحلیل آزمون، آن را تحلیل کنید. برای اینکار، در هردرس، سؤالهایی را که به آنها پاسخ نداده یا پاسخ صحیح نداده اید، معین کنید و علت آن را بیابید. معلومات کم، بی دقتی و کمبود وقت میتواند دلیل های این موضوع باشد و سپس مبحثی را که در آن، این اتفاق افتاده است، بیابید.

8- اگر شما داوطلب خوبی هستید و نتیجه خوبی را که در آزمونها کسب کرده اید، میتوانید هر 2 روز یکبار آزمون بدهید و درحقیقت، یک روز و نیم را برای رفع اشکال بگذارید ولی اگر نتیجه هایتان رضایت بخش نیست، این کار را 3 روز یکبار انجام دهید و 2 روز و نیم برای اشکالها وقت بگذارید. در این وقتها، شما باید در هردرس، یک تصمیم مهم بگیرید و آن را عملی کنید. 
9- اگر در هر آزمون، فکر کنید که آزمون بعدی، کنکور واقعی شماست، در این صورت، در هر آزمون، اشکال عمده خود را برطرف خواهید کرد و به این ترتیب، هر آزمون نسبت به آزمون قبلی بهتر خواهد شد.

10- ساعت خواب خود را در دوران جمع بندی، اصلاح کنید. تحقیقها نشان داده که دستکم 7 ساعت خواب در شبانه روز برای ذهنی آماده، لازم است. بنابراین، سعی کنید درطول این یکماه به صورت تدریجی، طوری خواب خود را تنظیم کنید که دردرجه اول دستکم 7 ساعت در شبانه روز بخوابید و در درجه دوم، ساعت خواب و بیداری شما منظم باشد یعنی برای نمونه، هر روز بین ساعت 23 تا 24 بخوابید و بین ساعت 6 تا 7 صبح بیدار شوید. اگر عادت به خواب بعدازظهر دارید، آن را طوری تنظیم کنید که بیشتر از 75 دقیقه نباشد زیرا بعد از این زمان، خواب وارد مرحله عمیق شده و فرآیند بیداری، دشوار خواهد شد.

11- هر روز دستکم دقایقی را به ورزش اختصاص دهید. البته اگر شما در حدود 20 دقیقه ورزش کنید و بقیه را برای آماده شدن و ... اختصاص دهید، حسنه ای بسیار زیادی خواهد داشت:
الف) ترشح «آندروفین» سبب میشود نشاط و شادابی شما افزایش یابد و بتوانید با روحیه ای عالی مطالعه کنید.

ب) اگر ورزش شما هوازی باشد مانند دویدن، طناب زدن و ... سبب میشود که اکسیژن بیشتری به مغزتان برسد و آمادگی ذهنی شما افزایش یابد.

امید‌واریم با جد‌ی‌گرفتن آزمون‌های سراسری و د‌وره‌‌کرد‌ن د‌رس‌ها با این روش، علاوه‌برجلوگیری از فراموشی مطالب، از كابوس تد‌اخل د‌رس‌ها با هم د‌ر ماه‌های آخر، جلوگیری شود. به هر حال، یادتان باشد مهم این است تمام تلاش خود را انجام دهید و نتیجه را واگذار کنید. مطمئن باشید که اگر در این یکماه باقیمانده، خوب درس بخوانید، نتیجه شما تغییر زیادی خواهد کرد.مرتبط با: کارشناسی ارشد ,
بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مکانیک از سال 85 تا 90
این هم جداول فراوانی سوالات کنکور با توجه به ریز مباحث هریک از درس ... روی دانلود کلیک نمایید.مرتبط با: کارشناسی ارشد ,
تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ریاضیات

سؤالات ریاضی رشته‌ی مكانیك در سال 92، به لحاظ تعداد، نسبت به سال 91، تغییری نداشت، فقط به لحاظ بودجه‌بندی 8 سؤال به ریاضی عمومی 1و2، 7 سؤال به ریاضی مهندسی و 5 سؤال به معادلات دیفرانسیل اختصاص یافته بود كه از این حیث دو تا از سؤالات ریاضی عمومی (1و2) كم شده و به سهم سؤالات ریاضی مهندسی (كه سال قبل 5 تا بود) اضافه شده است. در كل سؤالات سال 92، آسان‌تر از سال قبل بود و تعداد سؤالات تكراری و دقیقاً منطبق بر سؤالات رشته‌های دیگر (حتی بدون تغییر در گزینه) بسیار زیاد بود. به تفكیك سؤالات هر درس مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد:

ریاضی عمومی 1 و 2

تعداد سؤالات ریاضی عمومی رشته‌ی مكانیك در آزمون كارشناسی ارشد سال 92 برخلاف سال گذشته از 10 سؤال به 8 سؤال كاهش پیدا كرده بود و سهم سؤالات درس ریاضی مهندسی از 5 سؤال به 7 سؤال تغییر پیدا كرده بود. اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین سؤالات ریاضی عمومی امسال و سال قبل انجام دهیم، باید بگوییم سؤالات امسال تا حدودی ساده‌تر از سال قبل بود. از 8 سؤال ریاضی عمومی، 4 سؤال به ریاضی (1) و 4 سؤال به ریاضی (2) اختصاص یافته بود. از 4 سؤال ریاضی عمومی (1)، 1 سؤال بسیار ساده از مبحث كاربرد انتگرال معین (محاسبه مجموع ریمان) البته این سؤال برای رشته‌ی دیگری قبلاً مطرح شده بود. 1 سؤال كاملاً ساده به مبحث شعاع و بازه همگرایی سری‌ها، 1 سؤال مربوط به روابط بازگشتی در انتگرال‌ها و انتگرا‌ل‌گیری جزء به جزء كه سؤال ساده‌ای نبود و یك سؤال نسبتاً ساده و غیر متعارف از مبحث توابع هیپربولیك مطرح شده بود كه خود فرمول مورد سؤال بود!

از 4 سؤال ریاضی عمومی (2) یك سؤال بسیار تیپ و پر تكرار در آزمون‌های مختلف از مبحث كاربرد انتگرال دوگانه كه عین آن را در كتاب ریاضی (2) داشتیم. 1 سؤال از مبحث توابع چند متغیره كه نمونه‌های شبیه بسیاری در كتاب وجود دارد. یك سؤال از تعیین مقادیر اكسترمم توابع دو متغیره كه عیناً در كتاب شبیه آن وجود داشت و بالاخره یك سؤال از مبحث توابع برداری كه سال قبل هم تقریباً با همین سختی در رشته مكانیك سؤالش را داشتیم و البته داوطلب با هوش با كمی دقت می‌توانست از حجم محاسباتش بكاهد. در كل داوطلبان رشته‌ی مكانیك در این سال خوش‌شناس بودند كه سؤالات عجیب غریب مطرح نشده بود و سؤالات تكراری از سال‌های قبل، در این آزمون بسیار مطرح شده بود. پاسخ به حداقل 5 سؤال از 8 سؤال برای داوطلبان متوسط كاملاً امری عادی بود. در پایان توصیه‌ی بنده به كسانی كه می‌خواهند سال آینده در آزمون كارشناسی ارشد شركت كنند این است كه منتظر سؤالاتی در این سطح نباشند و تقریباً سؤالاتی دشوارتر را برای خود در نظر بگیرند (البته این صرفاً یك پیش‌بینی است!).

معادلات دیفرانسیل

در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانکیک 92 در مجموع 5 سؤال از درس معادلات دیفرانسیل آمده است که دو تا از آنها از معادلات مرتبه اول و دو تا از فصل معادلات مرتبه دوم و بالاتر و یک سؤال هم از فصل دستگاه معادلات بوده است در مقایسه با سال 91 سؤالات خیلی سخت‌تر و مفهومی‌تر بوده و کمتر امکان استفاده از روش‌های میانبر بود. این در حالی است که از 5 سؤال سال 91 ،4 سؤال رو فقط با صبر و جایگذاری می شد، حل کرد. هم سال 91 هم سال 92 دو سؤال از فصل معادلات مرتبه دوم و بالاتر آمده که یکی از آنها از مبحث معادلات همگن با ضرایب غیر ثابت از نوع کوشی اویلر بوده که نشان‌دهنده تست خیز بودن این مبحثه! جالبه بدونیم که دقیقاً همین تست جزو سؤال‌های کنکور ارشد برق 92 هم بوده است. در درس ریاضی2 هم چند سؤال تکراری سال‌های گذشته آمده بود این تصادفات نشان می‌دهد که طراحان محترم کنکور یا شوق کمی برای تالیف تست‌های جدید دارند یا می‌خواهند میزان آگاهی دانشجو از تست‌های سال‌های قبل را بدانند. به هر حال بهتر است تمامی تست‌های سال گذشته رشته‌های دیگر چندین بار حل شود تا از حل دو ثانیه‌ایی بعضی از تست سر جلسه کنکور محروم نشوید!

ریاضی مهندسی

سؤالات درس ریاضی مهندسی در رشته‌ی مكانیك به لحاظ تكراری بودن در صدر دیگر دروس ریاضی بود! 5 سؤال از 7 سؤال این درس عیناً سؤالات آزمون‌های كارشناسی ارشد رشته‌های دیگر بود!

2 سؤال مربوط به سؤالات سال 84 رشته‌ی ریاضی، 2 سؤال مربوط به سؤالات سال‌های 79 و 90 رشته‌ی برق و 1 سؤال مربوط به سؤالات سال‌های 85 و 86 رشته‌ی مهندسی مواد بود و دو سؤال دیگر نمونه‌های بسیار نزدیك آن تاكنون بارها مورد سؤال بوده و یك مورد عیناً در متن كتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف وجود داشت به غیر از این «نقطه ضعف» مواردی مانند توزیع سؤالات نیز دچار اشكال بود. اما ضریب سختی تقریباً استاندارد بود و می‌توان گفت سؤالات امسال كمی ساده‌تر از سال قبل بود.

به لحاظ بودجه‌بندی سؤالات، 1 سؤال مربوط به توابع مشتق‌پذیر و روابط كوشی ـ ریمان، 2 سؤال مربوط به مشتقات جزیی و 3 سؤال مربوط به فصل سری فوریه بود. كه بهتر بود از سهم سؤالات سری فوریه حداقل 1 مورد كم می‌شد و یك سؤال از فصل نگاشت به تركیب اضافه می‌شد. همین‌طور 1 سؤال نیز می‌توانست از فصل مانده‌ها كسر و به جای آن یك سؤال از فصل معادلات با مشتقات جزئی بیاید.

در كل معلوم نیست چرا طراح محترم كه سؤال ریاضی مهندسی كم داشته و همه را تكراری داده!! چرا اصرار داشته 2 سؤال از سهم سؤالات ریاضی عمومی كم كند!؟

در پایان لازم است به عرض داوطلبان گرامی برسانم در صورتی كه كتاب ریاضیات مهندسی مدرسان شریف را خوانده بودید، قادر به پاسخگویی به هر 7 سؤال ریاضی مهندسی امسال بودید. (تأیید و سند این موضوع كتاب‌هایی هستند كه تاریخ چاپ آن‌ها قبل از آزمون است و در بازار وجود دارد!)


دینامیک و ارتعاشات

در آزمون كارشناسی ارشد سال 92 تعداد سؤالات آزمون كارشناسی ارشد در تمام درس‌های مهندسی مکانیک نسبت به سال گذشته تغییری نکرد. نكته‌ای كه در مورد سؤالات كارشناسی ارشد مکانیک به چشم می‌خورد این بود كه در درس دینامیک و ارتعاشات بر خلاف درس‌های دیگر رشته مکانیک، از برخی مباحث تکراری در سال های گذشته، سؤال طرح نشده بود و یا از بعضی مطالبی که در ادوار گذشته به ندرت سؤال طرح میشد، امسال سؤال مطرح شد.

از لحاظ بودجه‌بندی از مبحث دینامیک و ارتعاشات، دینامیک ذرات 2 سؤال، سینماتیک ذرات 1 سؤال، مدارهای مرتبه دوم 1 سؤال، سرعت و شتاب نسبی 2 سؤال، دینامیک اجسام صلب 1 سؤال، ارتعاشات آزاد سیستم های یک درجه آزادی 2 سؤال، ارتعاشات گذرا 2 سؤال، مرکز آنی دوران 1 سؤال، سرعت و شتاب مکانیزم ها 2 سؤال، بادامک ها و چرخ لنگر و چرخ‌دنده 2 سؤال، تابع تبدیل سیستمهای مرتبه دوم 2 سؤال، مکان هندسی 1 سؤال و از شبیه‌سازی کنترلی سیستم‌های مکانیکی 2 سؤال، مطرح شده است.

در سال 92 سؤال متفرقه‌ای كه با خواندن دقیق و كامل مباحث قابل پاسخ‌گویی نباشند، مطرح نشده بود.


حرارت و سیالات

آزمون كارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته مهندسی مکانیک و با تعداد 170 سؤال در 180 دقیقه برگزار شد. تعداد سؤالات آزمون كارشناسی ارشد تمام درس‌های مهندسی مکانیک مشابه سالهای گذشته بوده است. تعداد سؤالات دروس حرارت وسیالات نیز مانند گذشته 20 سؤال بوده است. نكته‌ای كه در مورد سؤالات كارشناسی ارشد مکانیک به چشم می‌خورد این است كه در دروس حرارت و سیالات شامل سیالات، ترمودینامیک و انتقال حرارت از فصل های اصلی و مهم کتاب سؤال مطرح شده بود و کمتر به فصل های حاشیه ای و جانبی پرداخته شده بود.

از لحاظ بودجه‌بندی در درس ترمودینامیک از خواص حجمی سیالات خالص 1 سؤال، قانون اول ترمودینامیک 1 سؤال، قانون دوم ترمودینامیک 2 سؤال، آنتروپی 1 سؤال و تحلیل قانون دوم برای حجم کنترل 2 سؤال آمده است .از سیالات جریان تراکم ناپذیر 1 سؤال، جریان تراکم پذیر لزج در لوله ها 3 سؤال،جریان پتانسیل 1 سؤال، فرم دیفرانسیلی قوانین اصلی 1 سؤال و لایه مرزی 1 سؤال مطرح شده است در انتقال حرارت از انتقال گرمای هدایتی 2 سؤال، انتقال گرمای جابه جایی 1 سؤال ، تشعشع 1 سؤال ، جابجایی طبیعی 1 سؤال و مبدل های گرمایی نیز 1 سؤال مطرح شده است.

در سال‌های اخیر روند سؤالات حرارت و سیالات رو به مفهومی‌تر شدن پیش رفته است، و بیشتر سؤالات ترکیبی از چند بخش از مباحث درسی می باشند. از این رو برای حل سؤالات نیاز به دقت و تسلط بر پیوستگی مطالب بسیار احساس می‌شود.


ساخت و تولید

همانند آزمون‌های چند سال اخیر، در درس ساخت و تولید بیست سؤال طرح شده بود که این سؤالات از هشت درسی که داوطلبان در طول چهار سال تحصیل خود در این گرایش می گذرانند، انتخاب شده بودند. تعداد سؤالات در چهار درس ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد و تولید مخصوص در آزمون امسال دقیقاً همانند آزمون سال گذشته بود اما در چهار درس دیگر یک سؤال کمتر و یا بیشتر بوده است.

اگر بخواهیم نوع سؤالات درس ساخت و تولید را به دو گروه سؤالات حل کردنی (مسأله ها) و سؤالات تحلیلی یا حفظ کردنی تقسیم کنیم، به وضوح مشاهده می شود که در آزمون امسال سؤالات تحلیلی به طرز قابل ملاحظه ای بار بیشتری از آزمون را به خود اختصاص داده بودند. به همین جهت به دلیل کمتر بودن تعداد مسأله ها، می توان این گونه در نظر گرفت که سؤالات ساخت و تولید در آزمون 92 وقت کمتری را از داوطلب در سر جلسه آزمون ‌گرفتند. علاوه بر این، با درنظرگرفتن این نکته که سطح آزمون 92 کمی پایین‌تر از آزمون 91 بود، می‌توان گفت که داوطلبان در آزمون امسال وضعیت بهتری در درس ساخت و تولید داشتند.

مسأله دیگری که باید در نظر گرفت این است که در آزمون 91 داوطلبان به تعدادی سؤال با سبک جدید برخورد کردند که در آزمون های گذشته نمونه آنها را مشاهده نکرده بودند و این موضوع برای آنها غافلگیر کننده بود (نظیر سؤالات آماری در درس اندازه گیری)، اما در آزمون 92 نوع سؤالات به سبک سال‌های گذشته برگشت و این موضوع برای داوطلبان دلگرم کننده شد!

در آزمون امسال یک سؤال از درس ریخته‌گری طرح شده بود که متأسفانه جزو مباحثی که سازمان سنجش برای درس ساخت و تولید اعلام کرده است نمی باشد. اگر بخواهیم کمکی به طراحان کنکور امسال برای توجیه وجود این سؤال در دفترچه کنکور بکنیم باید بگوییم که آوردن این سؤال در آزمون و در کنار سؤالات مدیریت تولید، برای این است که یک مهندس ساخت و تولید به عنوان یک مدیر تولید باید شناخت کاملی از فرآیندهای تولیدی متداول داشته باشد. حتی با توجیه این مورد، توضیحی برای کمبود داده‌های مسأله هیدرولیک آزمون امسال به ذهن نمی رسد!

همانطور که در چندین سال اخیر مشاهده کرده ایم، نوع سؤالات و ماهیت دروس ساخت و تولید (گستردگی مطالب و تنوع منابع موجود)، ایجاب می کند که در اولویت اول تا جایی که وقت داوطلبان اجازه می دهد به مطالعه منابع و کتاب‌های موجود بپردازند و بعد برای آشنایی با سبک سؤالات، نمونه‌هایی از تست‌های موجود را پاسخ دهند. چرا که بر خلاف دروس دیگر که تا تست زنی به طور کامل انجام نگیرد فرآیند یادگیری کامل نگردیده است، در درس ساخت و تولید داوطلبان بیشتر احتیاج به مطالعه مطالب متنوع دارند تا انجام تست زنی، که این موضوع در آزمون امسال به خوبی قابل مشاهده بود. به همین جهت داوطلبان باید با مشخص کردن بهترین و مفیدترین منابع، با یک برنامه ریزی مناسب مطالعه آنها را در طول دوران آمادگی برای آزمون ارشد به نحو احسن انجام دهند و مرور آنها را در زمان های مناسب در برنامه خود قرار دهند.


گروه جامدات(استاتیک-مقاومت مصالح-طراحی اجزا)

تعداد سوالات مربوط به دروس استاتیک-مقاومت مصالح-طراحی اجزا آزمون كارشناسی ارشد سال 92 (بهمن 91)، رشته مهندسی مکانیک همانند سال های اخیر بصورت 5 سوال استاتیک- 8 سوال مقاومت مصالح 1و2 – 7سوال طراحی اجزا 1و2 طراحی شده بود. در نحوه ی طراحی سوالات نسبت به سال های گذشته تغییر چندانی مشاهده نمی شد ولی جامع بودن سوالات مطرح شده را می توان نقطه مثبت سوالات ذکر کرد. اگر سوالات 8 مرحله آزمون های آزمایشی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، مشابه بیش از 75 درصد سوالات کنکور امسال را می توان در سوالات مشاهده کرد.

در گذشته به دلیل تغییر مداوم سبک طراحی سوالات درس طراحی اجزا پاسخ گویی به سوالات این درس بسیار دشوار بود. ولی در سال‌های اخیر روند سوالات رو به مفهومی‌تر شدن پیش رفته است. برای اینكه دانشجو بتواند سوالات این درس را در زمان مناسب حل كند باید از مباحث مختلف به اندازة كافی سوال حل كرده باشد تا سوالات آزمون كارشناسی ارشد، نكته جدیدی نداشته و فقط احتیاج به زمان برای حل سوال داشته باشد، نه اینكه زمانی را به حل سوالی اختصاص دهد كه برای اولین بار با آن مواجه شده است. در این زمینه هم در 8 مرحله آزمون آزمایشی تلاش بر این بود تا سوالات به شکلی متفاوت و حاوی نکات مهم از مباحث مختلف طرح شود و در پاسخ های تشریحی هم همه ی نکات مرتبط با مبحث شرح داده شود.

در مورد درس استاتیک تاکید بر یادگیری اصول اساسی مکانیک بر مبنای کتاب مریام به چشم می خورد و در کل مجموعه‌ای از سوالات منطقی طراحی شده بودمرتبط با: کارشناسی ارشد ,
آزمون ارشد مکانیک سال 86 الی 91 به انضمام پاسخنامه

خواندن درس بدون حل تست چندان کارایی ندارد.حل تست باعث می شود مطالب را بهتر یاد بگیرید و روابط در ذهن شما ماندگار شوند.تست ذهن شما را همیشه آماده نگه می دارد و از لحاظ روانی ترس شما را از کنکور تا حد زیادی کم می کند.تجربه نشان داده است گاهی طراحان تست ترجیح می دهند عینا از تستهای سالهای قبل و یا با اندکی تغییر در آن، سوال طرح کنند،اگر شما تستی را قبلا کار کرده باشید و از خوش شانسی شما همان تست و یا با تغییر کوچکی در آزمون مطرح شود در آن صورت با صرف حداقل وقت می توانید آن را پاسخ دهید و فراموش نکنید هر تست درستی که می زنید می تواند شما را از پانصد نفر جلو بیندازد.در مجموعه کتابهای راهیان ارشد تستهای استاندارد زیادی قرار دارد که توصیه می کنم حتما آنها را بخوانید و البته سعی کنید ابتدا بدون نگاه به پاسخ،آن را حل کنید.در اینجا سوالهای آزمون ارشد شش سال اخیر را قرار داده ام که توصیه می شود بعد از خواندن منابع فوق اقدام به حل آنها نمایید و خود را محک بزنید.

آزمون ارشد مکانیک سال ۹۱ همراه پاسخنامه تشریحی

آزمون ارشد مکانیک سال ۹۰ همراه پاسخنامه کلیدی

آزمون ارشد مکانیک سال ۸۹ همراه پاسخنامه کلیدی

آزمون ارشد مکانیک سال ۸۸ همراه پاسخنامه کلیدی

آزمون ارشد مکانیک سال ۸۷ همراه پاسخنامه کلیدی

آزمون ارشد مکانیک سال ۸۶ همراه پاسخنامه کلیدی

اما در چند هفته پایانی منتهی به کنکور می توانید جزوات پارسه را بخوانید تا درس خیلی سریع برایتان مرور شود و با نکات تکمیلی دیگری آشنا شوید.

مجموعه کامل جزوات پارسه مناسب برای کنکور ارشد مکانیک

یک هفته تا حداقل دو روز مانده به کنکور مطلقا استراحت کنید و اصلا مطالعه نکنید.

با آرزوی موفقیت برای شما

جزوات کنکوری دینامیک و ارتعاشات

نکات کلیدی مکانیک سیالاتمرتبط با: کارشناسی ارشد ,
مصاحبه اختصاصی با مهندس میلاد عسگری رتبه 5 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی و رتبه 6 گرایش طراحی کاربردی

درصدها:

ریاضی : 55% -- حرارت و سیالات : 65% --جامدات:57%

                                                                                 دینامیک ارتعاشات: 40% -- زبان:5.5%                                                           

 

معدل موثر:17.49                                                                                                

1.با سلام؛ در ابتدا تشکر می‌کنم به خاطر وقتی که برای مصاحبه اختصاص دادید. کمی خود را معرفی کنید و بفرمایید مقطع کارشناسی را در چه رشته و دانشگاهی گذراندید و کدام دانشگاه و گرایش را برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کرده اید؟

سلام. میلاد عسگری هستم متولد 1369 ، کارشناسی رشته مکانیک از دانشگاه تهران و برای مقطع ارشد هم دانشگاه شریف را انتخاب کردم.   

2.چه زمانی دقیقا برای مطالعه استارت زدید؟

اواخر تیر.

3.از روزی که درس خواندن را شروع کردید را تا روز کنکور به بازه های 2 ماهه تبدیل کنید وبگویید در هر بازه روزانه چقدر درس می خواندید؟

اوایل استارت درس خواندن به دلیل مشغله کاری یک روز در میان درس میخواندم.روزهایی که درس میخواندم میزان مطالعه ام حدود 3 ساعت بود.این میزان مطالعه کم کم بیشتر شد و اواخر تابستان هر روز حدودا 5 ساعت مطالعه داشتم.در طول ترم سعی میکردم بیشتر بخوانم ولی با توجه به واحدهایی که داشتم متفاوت بود. روزهایی که کلاس دانشگاه داشتم و ایام امتحانات کمتر و سایر روزها بیشتر. نکته ای که مهم بود شروع زودهنگام من بود. عده ای دیر شروع می کنند و ساعت مطالعه بالایی دارند. روش مطالعه من برعکس بود. اگر بخوام به دوره های 2 ماهه تقسیم کنم ، بازه اول یک روز در میان روزی 3 ساعت، بازه دوم روزی 5 ساعت و در بازه سوم حدودا روزی 6 ساعت مطالعه داشتم.

4.قبول شدن در مقطع کارشناسی با قبولی درکارشناسی ارشد چه تفاوتی دارد؟

در کارشناسی ارشد وقت کمتر و حجم درس بالایی به خصوص در رشته مکانیک داریم. ضمن اینکه کیفیت و نظارت بر آزمون به اندازه آزمون کارشناسی نیست ( سوالات غلط ، نامتناسب و ... بیشتر به چشم میخورند) با این حال من فکر میکنم اگر راه درستی رو در مطالعه و تلاش پیش بگیریم قبولی کارشناسی ارشد آسان تر باشد. 

5.قبل از ورود به دانشگاه برای لیسانس از رشتتون شناخت داشتید؟ آیا واقعا با علاقه وارد شدید؟ و اگر نه آیا در دوران لیسانس به رشتتون علاقمند شدید؟

تو اون مقطع شناخت خیلی دقیق امکان پذیر نیست ولی به هر حال شناخت و علاقه نسبی داشتم ، که این علاقه هم از بین نرفت و از انتخابم راضی موندم.

6.داوطلبان امسال برای موفقیت در کنکور بر روی چه کتابهایی تمرکز کنند؟

بطور کلی پیشنهاد میکنم سراغ کتاب های مرجع نروند. کتاب های کنکوری خوبی تو همه درس ها نوشته شده که جامع و کافی هستند.پیشنهاد دیگر من اینه که کل کتابهای یک انتشارات رو نگیرند. اساتید نویسنده کتاب مهم هستند نه انتشارات. مثلا میشه گفت در دروس سیالات راهیان ارشد(کتاب های دکتر بهزاد خدا کرمی) ، در دروس مقاومت مصالح و استاتیک انتشارات پوران پژوهش(کتاب های دکتر نائی) ، در دروس ارتعاشات و دینامیک پوران پژوهش و در درس های دینامیک ماشین و طراحی اجزا انتشارات راهیان ارشد( کتاب های دکتر حسینی) قوی تر هستند. در دروس ریاضی هم سایر انتشارات بهترند. 

7.درس خاصی بود که تا روز کنکور شما را اذیت کند؟ و آیا در درس خاصی ضعف داشتید؟ اگر داشتید با آن چه کردید؟

فکر میکنم بطور کلی برای خیلی ها در رشته ما درس طراحی اجزا کمی مشکل ساز باشد که دلیل این موضوع بیشتر سختی و گستردگی مطالب خود درس است. البته دروس دیگری مثل دینامیک ماشین و کنترل هم بعضا جزو دروس مشکل ساز در رشته مکانیک هستند.درس طراحی اجزا را با توجه به اینکه گرایش اصلیم سیالات بود خیلی نخواندم و فقط به چند مبحث اصلی بسنده کردم و در درس دینامیک ماشین ضعفم را با تست ها و کتاب ها جبران کردم.

8.روزهایی که فشار کنکور به اندازه‌ای بود که واقعا احساس می کردید که دیگر نمی توانید،چه می کردید؟

مواقعی که خسته می شدم یا احساس میکردم دیگر نمیتوانم درس رو رها میکردم. برای چند ساعت یا یک روز. البته هیچ وقت فشار کنکور طاقت فرسا نبود.

9.نقش خانواده درموفقیت شما چقدر موثر بود؟ 

وجود فرد و یا افرادی مانند خانواده که علاقه­مند به موفقیت ما باشند بزرگترین کمک روانی و انگیزه برای تلاش بیشتر است.و من همچین افرادی رو کنارم داشتم که کمک زیادی کردند.

10.آیا روز شروع درس خواندن برای کنکور رتبه ای را برای خود متصور بودید؟ قبل از روز کنکور فکر می کردید که چه رتبه ای کسب می کنید؟

از همان اول قصدم زیر 50 بود که محدودیتی در انتخاب دانشگاه نداشته باشم.البته به رتبه زیر 10 برای رفتن به مرحله دوم المپیاد و رتبه آوردن در آن بخاطر مزایایی مثل معافی سربازی و... هم فکر میکردم. ولی اولین تخمینی که از خودم بدست آوردم بعد از آزمون های آزمایشی بود. قبل از روز کنکور به رتبه زیر 30 فکر میکردم.

11.چه کسی در مسیر کنکور شما بیشترین تاثیر را روی شما داشت؟

بیشترین تاثیر رو یکی از دوستان نزدیکم داشت. خانواده و دوستان دانشگاه که گه گاه باهم درس میخواندیم و رفع اشکال میکردیم هم موثر بودند.

12.توصیه‌ای برای داوطلبان کنکور ارشد نداری؟ 

سعی کنند برنامه ریزی خوبی داشته باشند , مفید و با انگیزه درس بخوانند. خواندن کتاب خوب خیلی مهمه. خواندن بعضی از کتاب ها اتلاف وقته.از فرصت تابستان برای رفع مشکلات استفاده کنند.میتوانند در درس هایی که احساس مشکل میکنند از کلاس های اساتید مطرح استفاده کنند. آزمون های آزمایشی هم در کنار این موارد بسیار مهم هستند.و نکته آخر و شاید مهم ترین نکته مرور مطالب است.چراکه از نظر من با توجه به حجم بالای دروس نتیجه گرفتن بدون مرور  پیوسته و برنامه ریزی شده نشدنی است.مرتبط با: کارشناسی ارشد ,
آزمون های آزمایشی مکانیک پارسه 91

شما می توانید خودتان در آزمون شرکت کنید و بعد با استفاده از پاسخ نامه درصد هایتان را حساب کنید و بعد با استفاده از سرویس مهستان رتبه خود را در کنکور تخمین بزنید.

بودجه بندی آزمون های آزمایشی مهندسی مکانیک پارسه

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 25 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 25 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 25 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 25 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 50 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 50 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 25 درصد سوم مهندسی مکانیک پارسه
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 25 درصد سوم مهندسی مکانیک پارسه

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 25 درصد چهارم مهندسی مکانیک پارسه
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 25 درصد چهارم مهندسی مکانیک پارسه

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 50 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 50 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 100 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 100 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 100 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه
دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 100 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسهمرتبط با: کارشناسی ارشد ,
مواد امتحانی و ضرایب کنکور سراسری کارشناسی ارشد مكانیك


گرایش

مواد امتحانی و ضرایب

زبان عمومی و تخصصی

*ریاضیات

*حرارت و سیالات

*جامدات

*دینامیک و ارتعاشات

*ساخت و تولید

ساخت و تولید

1

2

1

2

1

4

طراحی کاربردی

1

2

2

3

2

0

تبدیل انرژی

1

2

3

2

2

0

مهندسی پزشکی-بیومکانیک

3

4

3

4

3

3

سیستم محرکه خودرو

2

3

3

3

2

0

طراحی سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان

2

3

1

3

4

0

سازه بدنه خودرو

2

3

2

4

3

0

مکاترونیک

1

2

2

2

3

2 

*ریاضیات: ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی

*حرارت و سیالات: ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت

*جامدات: استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزا

*دینامیک و ارتعاشات: دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل

*ساخت و تولید: ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشین‌های کنترل عددی، اندازه‌گیری، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک، مدیریت تولید

توجه: متقاضیان گرایش مهندسی پزشکی به جای دروس 5 و 6 فوق می‌توانند دروس مبانی بیومکانیک 1و2 و دروس پایه پزشکی شامل فیزیولوژی و آناتومی و فیزیک پزشکی را انتخاب کنند.

سر فصلهای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

مکانیک سیالات

خواص سیال – استاتیک سیالات – مباحث دینامیکی – آنالیز ابعادی و تشابه – جریان داخلی – جریان پتانسیل و لایه مرزی

ترمودینامیک

کار وحرارت – قانون اول- قانون دوم- آنتروپی – برگشت ناپذیری – سیکل های توان و تبرید – روابط ترمودینامیکی – مخلوط ها و محلول ها – واکنش های شیمیایی – تعادل شیمیایی – جریان داخل شیپوره ها


انتقال حرارت 
مقدمه ای بر انتقال حرارت –هدایت حرارتی – هدایت یک بعدی و دایم – هدایت دو بعدی و دایم – هدایت غیر دایم – مقدمه ای بر جابجایی – جابجایی داخلی- جابجایی خارجی
جابجایی طبیعی – مبدل های حرارتی – مقدمه ای بر تشعشع-تشعشع بین سطوح


استاتیک

تجزیه نیرو به مولفه های آن در مختصات قایم دو بعدی و سه بعدی- برآیند نیروهای متقارب – برآیند نیروها به وسیله مولفه های آنها – تعادل نقطه مادی – گشتاور نیرو حول یک نقطه در مختصات دو بعدی و سه بعدی – تبدیل سیستم نیرو به یک نیرو و گشتاور – تعادل اجسام صلب – تعادل جسم تحت سه نیرو – قاب ها – خرپا –مرکز سطح – قضیه گلدن پایوس – دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی – ممان اینرسی – کار مجازی


مقاومت مصالح

تنش محوری – تغییر مکان محوری – کرنش- قانون هوک –کرنش حجمی –استوانه جدار نازک – پیچش – خمش – برش-تحلیل تنش –تغییر مکان تیرها – روش انرژی – کمانش ستون


طراحی اجزاء

تحلیل تنش – مواد نرم و ترد – تمرکز تنش – نظریه های شکست استاتیکی – نظریه خستگی – طراحی اتصالات رزوه ای و پرچی – طراحی اتصالات جوشی- طراحی فنرها – طراحی محور ها – یاتاقان های غلتشی – روانسازی و یاتاقان های لغزشی – طراحی چرخدنده های ساده و مارپیچ – چرخ دنده های مخروطی و حلزونی – کلاچ – ترمز – اجزای مکانیکی انعطاف پذیر


دینامیک

آشنایی با دینامیک – سینماتیک ذرات – سینتیک ذرات – سینتیک مجموه ذرات – سینماتیک اجسام صلب در صفحه و فضا – سینتیک اجسام صلب در صفحه و فضا


ارتعاشات

ارتعاشات آزاد – ارتعاشات واداشته هارمونیکی – ارتعاشات گذرا – سیستم ها با دو یا چند درجه آزادی – خواص سیستم های نوسانی –معادله لاگرانژ


دینامیک ماشین

تعاریف و مقدمات- حرکت شناسی سازو کار های صفحه ای – درجه آزادی ساز و کارهای صفحه ای – مراکز آنی چرخش ساز و کارهای صفحه ای – سرعت شناسی با استفاده از مراکز آنی چرخش – سرعت شناسی و شتاب شناسی ساز و کارهای صفحه ای - ساز و کارهای صفحه ای معادل – نیرو شناسی ساز و کارهای صفحه ای – ترازمندی اجرام چرخان – ترازمندی اجرام آرو – چرخ لنگر – بادامک و پیرو – مجموعه چرخدنده های معمولی – مجموعه چرخدنده های خورشید صفحه‌ای – مجموعه چرخدنده های خورشید فضایی


کنترل

انواع مدلسازی – فضای حالت –تابع تبدیل – فرمول میسون – تحلیل پاسخ گذاری سیستم های درجه 1 و 2 – پایداری- معیار راوس هرویتس- نوع سیستم و خطای ماندگار – فیدبک و اثرات فیدبک – مکان هندسی ریشه ها- پایداری در حوزه فرکانس – معیار پایداری نایکوییست – دیاگرام بود – حد فاز و بهره – معیار پایداری بود – طراحی کنترل کننده


ریاضی عمومی

تابع – حد- پیوستگی- مشتق- کاربرد مشتق – دنباله و سری – انتگرال – کاربرد انتگرال – ماتریس – منحنی ها- رویه ها – حد و پیوستگی و مشتق پذیری توابع چند متغیره – جبر خطی – بهینه سازی توابع چند متغیره – میدان های برداری – انتگرال چند گانه – انتگرال منحنی الخط – انتگرال سطح – قضیه های انتگرال و کاربرد آن ها


ریاضی مهندسی

سری های فوریه – محاسبه سری ها با استفاده از سری فوریه – انتگرال گیری و مشتق گیری از سری فوریه – رابطه پارسوال – قضیه همگرایی- شرایط دیریکله – محاسبه ضریب فوریه بدون انتگرال گیری – انتگرال فوریه – محاسبه انتگرالهای معین با استفاده از انتگرال فوریه – تبدیل فوریه و خواص آن و کاربرد های تبدیل فوریه – اعداد مختلط – نگاشت – خواص حد و پیوستگی و مشتق تابع مختلط – توابع تحلیلی – معادلات ریمان – توابع هارمونیک – تابع تکین – بسط لران – معرفی قطب – نقطه ویژه اساسی- نقطه حذف شدنی- محاسبه مانده در نقاط تکین منفرد – محاسبه انتگرالهای مختلط – محاسبه انتگرال های معین با استفاده از انتگرال مختلط – معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی مرتبه اول –

معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی مرتبه دوم-
استاندارد سازی – تشخیص نوع دوم معادلات درجه دوم – حل دالامبر معادله موج – ل معادله موج و حرارت در مختصات دکارتی و قطبی – حل معادله لاپلاس در مختصات دکارتی و قطبی و کروی- حل معادله لاپلاس با استفاده از نگاشت همدیس - معادلات دیفرانسیل با استفاده از مشتقات جزیی با استفاده از سری های فوریه – تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل معمولی - معادلات دیفرانسیل مرتبه اول – معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر – حل معادلات با استفاده از سری ها – دستگاه های معادلات دیفرانسیل خطی – تبدیل لاپلاستعداد کل صفحات: 2