منوی اصلی
مهندسی مکانیک و هوافضا
www.Aeros.ir
 • حسین اتحادی پنجشنبه 19 آذر 1394 05:20 ق.ظ نظرات ()
  sem-mec.sub.ir
  به ادامه ی مطلب مراجعه کنید


  ایجاد ماتریس شبیه آرایه می باشد ولی با این تفاوت که برای جدا کردن سطر ها باید بین اعداد یک سطر سمی کالن ; گذاشت :

  [m[1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9<<

  m یک ماتریس 3*3 می باشد.


  مشابه آرایه می توان از روش های دیگری هم ماتریس را تولید کرد :

  m(1,1)=10<<

  m(1,2)=20<<

  m(2,1)=30<<

  m(2,2)=40<<

  با این روش اندیس تک تک سطرها و ستون ها را مشخص کرده و عدد مربوطه را جایگذین می کنیم.


  با استفاده از اندیس های سطر و ستون می توان به اعضای ماتریس دسترسی داشت. در مثال زیر به عضوی که در سطر 2 و ستون 1 ماتریس m قرار دارد دسترسی پیدا می کنیم :

  (m(2,1<<


  کلمه کلیدی nan به معنای تهی بودن و inf به معنی بینهایت می باشد. حال می خواهیم عنصری که در سطر 1 و ستون 1 ماتریس m می باشد را به تهی و عنصری که در سطر 2 و ستون 2 می باشد را بینهایت کنیم :

  m(1,1)=nan<<

  m(2,2)=inf<<


  برای حذف کردن یک سطر یا ستون از ماتریس از دو کوروشه خالی به شکل زیر استفاده می شود. دقت داشته باشید که نمی توان یک عنصر بخصوصی را حذف کرد و فقط می توان آن عنصر را nan یا inf کرد در مثال زیر می خواهیم سطر اول ماتریس m را پاک کنیم :

  []=(:,m(1<<

  گذاشتن کالن : بعد از کاما به این معنی است که می خواهیم همه ستون های سطر 1 حذف شوند. پس اگر همه ستون های سطر 1 حذف شوند یعنی خود سطر 1 حذف شده است.

  در مثال زیر می خواهیم ستون اول ماتریس را حذف کنیم :

  []=(m(:,1<<

  در مثال های بالا می توان هر عددی بجای سطر ها و ستون ها نوشت.


  مثال : ستون 1 تا 5 را بصورت یک در میان ، از ماتریس m که یک ماتریس 5*5 میباشد حذف کنید ؟

  جواب :

  []=(m(:,1:2:5<<


  ورودی اکثر توابع و دستورات MATLAB به جای یک عدد می تواند یک ماتریس باشد. اگر m یک ماتریس باشد در اینصورت دستور زیر به عنوان مثال روی تک تک عناصر اجرا می شود :

  (sqrt(m<<


  در صورتیکه نقطه یا دات . قبل از ضرب ، تقسیم و توان بیاید به این عملگر ها ، عملگر های مولفه ای گویند و آنها عناصر درون ماتریس ها را مولفه به مولفه به هم ضرب ، تقسیم و به توان می رسانند. حال فرض m و n دو ماتریس باشند در مثال زیر اعضای نظیر هم به هم ضرب می شوند توجه داشته باشید که ماتریس ها باید هم بعد باشند :

  m.*n<<


  و برای ضرب و تقسیم معمولی ماتریس ها به ترتیب زیر عمل می کنیم :

  m*n<<

  m/n<<


  به راحتی می توان اعضای نظیر هم را با هم جمع و تفریق کرد :

  m+n<<

  m-n<<


  مثال : عناصر درون ماتریس m را به عدد 2 ضرب کرده و 1 واحد کم کنید ؟

  جواب :

  m*2-1<<


  ترانهاده کردن ماتریس با تک کوتیشن انجام می شود :

  'm<<


  می توان با دادن طول گام مناسب به شرطی که ابعاد ماتریس صحیح باشد ، یک ماتریس بزرگ ساخت :

  [m=[5:5:30 ; 30:5:55<<

  یک ماتریس با 2 سطر و 6 ستون ساختیم.


  اگر بردار b سطری باشد و A یک ماتریس که تعداد اعضای سطر های آن برابر با b باشد ، دستور زیر یک سطر جدید در زیر ماتریس ایجاد کرده و بردار b را به آنجا میافزاید :

  [c=[A;b<<

  برای اینکه بتوان بردار b را به اول ماتریس اضافه کرد در اینصورت در دستور بالا جای b , A را عوض می کنیم.


  اگر بردار b ستونی باشد و A یک ماتریس که تعداد اعضای ستون های آن برابر با b باشد ، دستور زیر یک ستون جدید در سمت راست ماتریس ایجاد کرده و بردار b را به آنجا میافزاید :

  [c=[A,b<<

  برای اینکه بتوان بردار b را به سمت چپ ماتریس اضافه کرد در اینصورت در دستور بالا جای b , A را عوض می کنیم.

  جعبه ابزار اصلی - قسمت دوم

  MATLAB - متلب Array & Vector & Matrix - بردارها و ماتریس ها

   


  ماتریس و بردار های زیر را در نظر می گیریم ، ماتریس n تقریبا خالی می باشد :

  [m=[1 2 nan;3 4 inf;7 8 9

  [a=[4 5 6

  [n=[0 0 1;0 2 0;3 0 0

  [k=[9 8 7;6 5 4;3 2 1


  دستور زیر درایه هایی را که در بردار یا ماتریس ، nan هستند با 1 و سایرین را با 0 نشان می دهد :

  (isnan(m<<


  اگر بعد از اجرای دستور زیر روی یک آرایه یا ماتریس جواب 1 ظاهر شود یعنی آرایه یا ماتریس دارای درایه های کاراکتری یا رشته می باشند ، در غیر اینصورت آرایه یا ماتریس عددی است :

  (ischar(m<<


  نشان می دهد که آیا بردار یا ماتریس تهی است یا نه :

  (isempty(m<<


  مکان هایی که دارای عدد اول هستند را با 1 و سایرین را با 0 نشان می دهد :

  (isprime(k<<


  جمع اعداد درون آرایه یا جمع ستون های ماتریس :

  (sum(m<<


  جمع سطر های ماتریس :

  ('sum(m<<


  حاصلضرب اعداد درون آرایه یا حاصلضرب ستون های ماتریس :

  (prod(m<<

  برای ضرب کردن سطر های ماتریس می توان مثل بالا از آن ترانهاده گرفت و بعد ضرب کرد.


  عناصر قطر اصلی ماتریس :

  (diag(m<<

  اگر a یک آرایه باشد دستور فوق آنرا به یک ماتریس قطری تبدیل می کند.


  ایجاد ماتریس جادویی n*n که جمع سطر و ستون و قطر یکی است :

  (magic(n<<


  ماتریس پاسکال خیام :

  (pascal(n<<


  ماتریس همانی :

  (eye(n<<


  ماتریس m*n که همه درایه های آن 1 می باشد :

  (ones(m,n<<


  ماتریس m*n که همه درایه های آن 0 می باشد :

  (zeros(m,n<<


  تولید یک ماتریس n*n از اعداد تصادفی با توزیع نرمال و واریانس واحد :

  (randn(n<<


  بدست آوردن انحراف معیار از آرایه :

  (std(a<<


  در صورتیکه از عملگر های مقایسه ای برای یک آرایه یا ماتریس به شکل زیر استفاده کنیم ، در جواب ، آرایه یا ماتریسی می دهد که درایه هایش 1 و 0 بوده و مشخص کننده عمل مقایسه انجام شده روی درایه های آرایه یا ماتریس می باشد :

  m>2<<

  اینجا اعدادی را که بزرگتر از 2 هستند را با 1 و سایرین را با 0 مشخص می کند.

  m~=0<<


  دستور زیر مانند عملگر های مقایسه ای بالا 1 و 0 تولید نمی کند و دقیقا اندیس سطر و ستون (i,j) عددی را که در مقایسه قبول شده است را می دهد :

  (i,j]=find(m>2]<<

  اینجا اندیس i و j (سطر و ستون) اعضایی از ماتریس را که بزرگتر از 2 هستند را مشخص می کند.


  تبدیل یک ماتریس تقریبا خالی به ماتریس اسپارس :

  (z=sparse(n<<


  تبدیل ماتریس اسپارس به یک ماتریس تقریبا خالی :

  (full(z<<


  معکوس ماتریس :

  (inv(k<<


  دستور زیر در جواب دو عدد ماتریس به نام های v و d می دهد که ستون های v بردار های ویژه ماتریس k است و قطر اصلی d مقادیر ویژه k می باشد :

  (v,d]=eig(k]<<


  چند جمله ای مشخصه ماتریس :

  (p=poly(k<<


  یافتن ریشه های چند جمله ای مشخصه یا هر چند جمله ای که به شکل برداری است :

  (r=roots(p<<


  اگر r ریشه های یک چند جمله ای باشد ، خود چند جمله ای را می دهد :

  (p=poly(r<<


  بعد یا رنک یا تعداد ستون های مستقل خطی ماتریس :

  (rank(k<<


  دترمینان ماتریس :

  (det(k<<


  ایجاد یک ماتریس پله ای متشابه با k :

  (rref(k<<


  ایعاد یا سایز ماتریس که تعداد سطر و ستون را می دهد :

  (r,c]=size(k]<<


  در زیر چند دستور آورده شده است که برای ماتریس روی ستون ها عمل می کند و در بردار روی اعضای آن عمل می کند .

  کوچکترین عدد در ماتریس یا آرایه :

  (min(k<<

  بزرگترین عدد :

  (max(a<<

  مجموع اعداد در ستون های ماتریس یا آرایه :

  (sum(k<<

  میانگین اعداد :

  (mean(a<<

  میانه اعداد :

  (median(k<<

  جمع انباشتی اعداد :

  (cumsum(a<<

  ضرب انباشتی :

  (cumprod(k<<

  مرتب سازی اعضای ستون های ماتریس یا آرایه :

  (sort(a<<


  دستور زیر در صورتیکه همه اعضا غیر صفر باشند 1 بر می گرداند :

  (all(k<<


  دستور زیر در صورتیکه حداقل یکی از اعضا غیر صفر باشند 1 بر می گرداند :

  (any(a<<


  واژگون کردن سطر های ماتریس :

  (flipud(k<<


  واژگون کردن ستون های ماتریس :

  (fliplr(k<<


  چرخاندن ماتریس به اندازه 90 درجه در خلاف جهت عقربه های ساعت :

  (rot90(k<<


  بخش پایین مثلثی ماتریس را می دهد :

  (tril(k<<


  بخش بالا مثلثی ماتریس را می دهد :

  (triu(k<<


  تجزیه چولسکی ماتریس معین مثبت :

  (chol(k<<


  تعداد عناصر ماتریس :

  (numel(k<<


  مشخص کردن اینکه آیا دو بردار یا ماتریس مانند هم هستند یا نه که 0 یا 1 بر می گرداند :

  (isequal(k,n<<


  عدد وضعیت ماتریس :

  (cond(k<<


  ماتریس را هسنبرگ می کند :

  (hess(k<<


  L1 - نرم :

  (norm(k,1<<


  L2 - نرم یا نرم اقلیدسی :

  (norm(k,2<<


  ∞L - نرم :

  (norm(k,inf<<


  Lp - نرم :

  (norm(k,p<<


  متعامد سازی :

  (orth(k<<


  تجزیه QR ماتریس :

  (q,r]=qr(k]<<


  مجموع عناصر قطر اصلی :

  (trace(k<<


  ماتریس کو واریانس را می دهد :

  (cov(k<<


  ماتریسی را می دهد که ستون هایش پایه ای برای فضای ستونی k باشد :

  (colspace(k<<


  ایجاد ماتریس هیلبرت n*n : ( اینجا n یک عدد است )

  (hilb(n<<


  در صورتیکه بردار یا ماتریس عضو inf یا nan نداشته باشد 1 بر می گرداند و در غیر اینصورت 0 :

  (isfinite(m<<


  فرم جردن ماتریس :

  v : ستون هایش بردار های ویژه می باشند.

  j : ماتریسی قطری است که اعداد قطر ، مقادیر ویژه اند و همان ماتریس قطری جردن می باشد.

  (v,j]=jordan(k]<<


  آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 آذر 1394 05:23 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • دیدگاه ها
  • یکشنبه 26 آبان 1398 08:28 ب.ظ
   I used to be able to find good advice from your blog articles.
  • شنبه 6 مهر 1398 04:08 ب.ظ
   Spot on with this write-up, I really believe this web site
   needs a great deal more attention. I'll probably be returning to
   read more, thanks for the advice!
  • چهارشنبه 3 مهر 1398 02:07 ق.ظ
   I really like what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage!

   Keep up the wonderful works guys I've added you
   guys to my own blogroll.
  • جمعه 1 شهریور 1398 07:27 ب.ظ
   Hi there to all, how is the whole thing, I think every one
   is getting more from this website, and your views are nice for new visitors.
  • چهارشنبه 9 مرداد 1398 08:19 ب.ظ
   WOW just what I was looking for. Came here by searching for مفهوم
  • جمعه 4 مرداد 1398 06:30 ب.ظ
   Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?

   There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
   Please let me know. Many thanks natalielise plenty
   of fish
  • یکشنبه 30 تیر 1398 07:18 ق.ظ
   Hi there to all, the contents existing at this web site are actually remarkable for people experience, well,
   keep up the nice work fellows.
  • دوشنبه 3 تیر 1398 03:54 ق.ظ

   Great content. Thank you.
   buying cialis on internet cialis coupons weblink price cialis cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg schweiz cialis australian price cialis manufacturer coupon click now cialis from canada can i take cialis and ecstasy
  • یکشنبه 2 تیر 1398 12:01 ب.ظ

   Reliable stuff. Appreciate it.
   cialis name brand cheap cialis 20 mg best price try it no rx cialis canadian drugs generic cialis buying cialis in colombia dosagem ideal cialis cialis prezzo al pubblico tesco price cialis tadalafil cialis daily
  • شنبه 1 تیر 1398 09:18 ب.ظ

   Helpful facts. With thanks.
   wow cialis tadalafil 100mg buying cialis on internet cialis 5mg how does cialis work venta de cialis canada wow look it cialis mexico we recommend cialis info we recommend cialis info viagra or cialis cialis generico in farmacia
  • شنبه 1 تیر 1398 04:25 ق.ظ

   Amazing info. Cheers.
   preis cialis 20mg schweiz cialis cipla best buy generic cialis in vietnam cialis 05 cialis dose 30mg free cialis cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 20mg how much does a cialis cost cialis pas cher paris
  • جمعه 31 خرداد 1398 12:36 ب.ظ

   Tips well regarded!!
   enter site 20 mg cialis cost try it no rx cialis cialis 5 effetti collaterali tarif cialis france where do you buy cialis cialis 5 effetti collaterali cialis price thailand cialis kaufen import cialis cialis e hiv
  • پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:51 ب.ظ

   You actually revealed it terrifically!
   cialis authentique suisse cialis qualitat cialis prezzo di mercato cialis online cialis prices cialis uk next day low cost cialis 20mg precios cialis peru cialis lilly tadalafi viagra vs cialis vs levitra
  • پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:24 ق.ظ

   Tips nicely applied.!
   cialis 5 mg schweiz we recommend cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a cialis for daily use no prescription cialis cheap we like it safe cheap cialis cialis side effects rx cialis para comprar generic cialis tadalafil rx cialis para comprar
  • چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:44 ق.ظ

   Point clearly applied.!
   cialis soft tabs for sale safe dosage for cialis achat cialis en europe cialis canada cialis purchasing cialis 5mg we recommend cheapest cialis click here cialis daily uk online prescriptions cialis fast cialis online
  • سه شنبه 28 خرداد 1398 10:28 ق.ظ

   Nicely put, Thanks a lot.
   we like it cialis soft gel cialis 20 mg effectiveness only best offers cialis use trusted tabled cialis softabs cialis online nederland precios de cialis generico cialis coupons pastillas cialis y alcoho prescription doctor cialis walgreens price for cialis
  • دوشنبه 27 خرداد 1398 07:09 ب.ظ

   You've made the point.
   cialis y deporte cialis generico en mexico cialis en mexico precio cialis 20 mg rx cialis para comprar we recommend cheapest cialis price cialis per pill buy brand cialis cheap chinese cialis 50 mg free cialis
  • دوشنبه 27 خرداد 1398 04:10 ق.ظ

   Truly a lot of awesome knowledge!
   venta de cialis canada how to purchase cialis on line we choice cialis pfizer india cialis sale online american pharmacy cialis click here cialis daily uk cialis 100 mg 30 tablet buy cialis online nz achat cialis en itali ou acheter du cialis pas cher
  • یکشنبه 26 خرداد 1398 04:12 ب.ظ
   Appreciate this post. Will try it out.
  • یکشنبه 26 خرداد 1398 02:45 ب.ظ

   Seriously tons of valuable material.
   cialis daily new zealand cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis pro enter site natural cialis cialis cuantos mg hay cialis savings card tadalafil 5mg cialis generic tadalafil buy cialis 20mg comprar cialis navarr
  • یکشنبه 26 خرداد 1398 12:28 ق.ظ

   You said it exceptionally well.
   click here cialis daily uk prices on cialis 10 mg opinioni cialis generico buy online cialis 5mg tadalafil tablets cialis en 24 hora we like it safe cheap cialis i recommend cialis generico achat cialis en europe cialis prezzo in linea basso
  • شنبه 25 خرداد 1398 10:19 ق.ظ

   Truly many of fantastic knowledge!
   canadian discount cialis cialis 5mg cialis manufacturer coupon callus dosagem ideal cialis cialis prices in england order generic cialis online no prescription cialis cheap cialis professional yohimbe buy cialis online legal
  • شنبه 25 خرداد 1398 06:49 ق.ظ
   Hi there to every one, it's really a nice for me to
   go to see this website, it includes important Information.
  • جمعه 24 خرداد 1398 01:50 ب.ظ
   whoah this blog is fantastic i really like reading your articles.
   Keep up the great work! You know, many persons are looking around for this information, you can help them greatly.
  • جمعه 24 خرداد 1398 05:55 ق.ظ

   Really lots of superb information.
   where cheapest cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne 5 mg cialis coupon printable import cialis we choice cialis pfizer india wow cialis 20 cialis pills cialis super acti cialis 20mg preis cf cialis with 2 days delivery
  • پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:50 ب.ظ

   Very good advice. Kudos!
   side effects for cialis how much does a cialis cost side effects for cialis cialis from canada cialis patent expiration cialis australian price buy cialis online cheapest cialis coupons tadalafil tablets cialis 20mg
  • پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:10 ق.ظ

   Fine posts. Cheers!
   cialis uk next day cialis flussig cialis 100 mg 30 tablet tarif cialis france where do you buy cialis cialis professional yohimbe i recommend cialis generico cialis 20 mg cut in half click here to buy cialis cialis daily
  • سه شنبه 21 خرداد 1398 07:02 ق.ظ

   Truly quite a lot of superb facts!
   link for you cialis price click here cialis daily uk cialis for sale how much does a cialis cost cialis sale online cilas cialis free trial cialis manufacturer coupon only now cialis for sale in us order a sample of cialis
  • شنبه 18 خرداد 1398 07:56 ب.ظ

   Position certainly considered!!
   cialis tablets australia only best offers 100mg cialis cialis for bph cialis pills dosagem ideal cialis order cialis from india cialis 20mg viagra vs cialis cialis lowest price cialis 30 day trial coupon
  • یکشنبه 12 خرداد 1398 06:33 ق.ظ
   What's up, this weekend is good for me, for the reason that this time i am reading this impressive informative article here at
   my house.
  دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید :

   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو