حسین اتحادی دوشنبه 2 آذر 1394 01:01 ق.ظ نظرات ()
کلیووات ساعت (با نمادهای kW·h ،kW h یا kWh) یکی از یکاهای تجاری انرژی الکتریکی است. از آنجایی که انرژی حاصلضرب توان در زمان است و از سوی دیگر توان بر حسب وات یا کیلووات و زمان بر حسب ثانیه یا ساعت اندازه‌گیری می‌شود، واحد انرژی به صورت وات‌ساعت یا کیلووات ساعت خواهد بود. یک کیلووات ساعت برابر است با انرژی مصرف‌شدهٔ دستگاهی با توان ۱۰۰۰ وات در مدت یک ساعت.
از کیلو وات ساعت(KWH)برای محاسبه میزان انرژی الکتریکی مصرفی مصرف کننده ها استفاده می شود. شایان ذکر است که این واحد با توان الکتریکی متفاوت است.به طور مثال اگر یک لامپ با 100 وات توان به مدت 10 ساعت روشن باشد به میزان یک کیلو وات ساعت انرژی مصرف می کند.


به ادامه ی مطلب مراجعه کنید
نیروگاه بخاری : نیروگاهی است كه در آن از انرژی حرارتی سوخت های مایع، جامد وگاز جهت تولید بخار و مصرف آن در توربین های بخار برای تولید برق استفاده می شود.

نیروگاه گازی : نیروگاهی است كه در آن از انرژی حرارتی سوخت‌های فسیلی گاز و مایع جهت تولید گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربین گاز برای تولید برق استفاده می‌شود.

نیروگاه چرخه ترکیبی : نیروگاهی است كه در آن علاوه بر انرژی الكتریكی تولید شده در توربین های گازی از حرارت موجود در گازهای خروجی از توربین های گازی جهت تولید بخاردر یك دیگ بخار بازیاب استفاده شده و بخار تولیدی در یك دستگاه توربو ژنراتور بخاری تولید انرژی برق می كند .

نیروگاه دیزلی : نیروگاهی است كه در آن از سوخت نفت گازجهت راه اندازی موتور دیزلی استفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصله توسط ژنراتور كوپله شده با آن ، به انرژی الكتریكی تبدیل می شود.

نیروگاه برقآبی : نیروگاهی است كه در آن از انرژی پتانسیل آب انباشته شده در پشت سدها یا انرژی جریانی آب رودخانه ها جهت مصرف در توربین آبی برای تولید برق استفاده می گردد .

نیروگاه برق بادی : مزرعه توربین های بادی كه برق تولیدی از انرژی باد را به شبكه سراسری تغذیه می كند را اصطلاحاً نیروگاه بادی می گویند.

قدرت نامی : قدرت نامی یك دستگاه توربین یا دستگاه تولیدی نیروی محركه از طرف سازنده بر روی پلاك مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب اسب بخار یا مگاوات نوشته شده است . در ماشین‎های كوچك قدرت نامی بر حسب كیلووات مشخص می گردد.

قدرت عملی : بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرایط محیطی(ارتفاع از سطح دریا، دمای محیط و رطوبت نسبی) است.

قدرت عملی بیشترین : قدرت عملی در فصل زمستان (یا قدرت عملی در سرد ترین روز سال ).

قدرت عملی کمترین : قدرت عملی در فصل تابستان (یا قدرت عملی در گرمترین روز سال ).

میانگین قدرت عملی : میانگین قدرت عملی فصلی مولدهای برق

قدرت قابل تولید نرمال : توانی است كه یك واحد در شرایط عادی و بدون هیچگونه اشكال فنی و بدون اثرات سوء بر روی واحد می‎تواند تولید كند .

حداكثر قدرت تولیدی همزمان با پیك بار شبكه : حداكثر قدرت تولیدی همزمان واحدها در پیك بار شبكه طی یكدوره مشخص كه ممكن است از جمع قابلیت تولید واحدها كمتر و یا مساوی با آن باشد .

تذكر 1 – در صورتیكه دوره انتخابی یكسال باشد ،‌ حداكثر قدرت تولید شده بعنوان پیك بار تولید شده سال آن شبكه محسوب می گردد .

تذكر 2 – از پیك بار تولید شده سالیانه می‎توان جهت محاسبه ضریب بار شبكه استفاده نمود .

تولید ناویژه نیروگاه : جمع انرژی تولیدی مولدهای برق یك نیروگاه كه در طی یك دوره زمانی معین (مثلاً یكسال) روی پایانه خروجی مولدها بر حسب کیلووات ساعت یا مگاوات ساعت اندازه گیری می شود .

مصرف داخلی واحد : مقدارانرژی الکتریکی كه توسط تجهیزات كمكی و جنبی یك واحد كه جهت راهبری آن چه در حالت كار و چه درحالت توقف لازم است برحسب كیلووات ساعت و در طول یكدوره مشخص را مصرف داخلی واحدگویند.

مصرف داخلی نیروگاه(فنی) : جمع مصارف داخلی كه مستقیماً‌ در تولید نقش دارند (در طول یكدوره مشخص بر حسب كیلووات ساعت) مصرف داخلی فنی نیروگاه می باشد .

مصرف داخلی نیروگاه (غیرفنی) : انرژی مورد استفاده داخل نیروگاه شامل انرژی مصرفی برای روشنایی معابر و تجهیزات جانبی واحد ها بدون توجه به این نکته که این انرژی در خود واحد تولید شده یا از منبع دیگری تامین گردد .

تولید ویژه واحد : تفاضل انرژی ناویژه واحد و مصرف داخلی واحد در یک دوره بر حسب كیلووات ساعت یا مگاوات ساعت است . 

تولید ویژه نیروگاه : تولید انرژی ویژه، عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاهها در یك دوره معین و برحسب كیلووات ساعت یا مگاوات ساعت محاسبه می شود. 

حداكثر بار همزمان : در یك سیستم برق كاملاً‌ بهم پیوسته ، حداكثر بار همزمان روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه عبارتست از مجموع بار مناطق در لحظه حداكثر بار سیستم به مگاوات در مواردیكه سیستم بهم پیوسته كل كشوررا پوشش ندهد حداكثر بار همزمان از مجموع بار حداكثر شبكه بهم پیوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات ، بطور همزمان بدست می آید . با توجه به اختلاف ساعت پیك در مناطق مختلف وابسته به یك سیستم سراسری بهم پیوسته ،‌حداكثر بار همزمان كمتر از جمع بار حداكثر مناطق می باشد .

حداكثر بار غیر همزمان : عبارت از مجموع بیش‌ترین بارهای مصرف شده در مناطق مختلف كشور در یك دوره‌ زمانی معین است. بیش‌ترین بارهای مناطق، لزوماً همزمان نیستند.

ضریب بار تولیدی (شبكه) : نسبت کل انرژی تولیدی طی یک دوره مشخص (عموما یک دوره یک ساله ) به حاصلضرب پیک بار سیستم و طول زمان دوره مربوطه به ساعت (عموما 8760 ساعت)

درصد ضریب بار سیستم = ( كل‎انرژی‎تولیدی شبكه‎درطول سال / پیك بارتولیدی *8760 ساعت)*100

ضریب بار واحد : نسبت کل انرژی تولید شده در یک واحد در طی یک دوره مشخص (عموما یک دوره یک ساله) به حاصلضرب قدرت عملی واحد و ساعات کارکرد در دوره مورد نظر

درصد ضریب بار تولیدی واحد = (كل ‎انرژی‎ تولیدی شبكه‎درطول سال /قدرت عملی *ساعات کار)*100 

ضریب بار نیروگاه میانگین وزنی ضریب بار واحدهای آن نیروگاه است.

ضریب بهره برداری نیروگاه ، منطقه،کشور : نسبت كل انرژی تولید شده در یك نیروگاه، منطقه یا کشور طی یك دوره مشخص (عموماً یك دوره یكساله) به حاصلضرب قدرت عملی نیروگاه،منطقه یا کشور و طول زمان دوره مربوط به ساعت .

درصد ضریب ‎بهره ‎برداری = (انرژی تولیدی ناویژه/ قدرت عملی * 8760)*100

ضریب آمادگی 

ضریب آمادگی= (قدرت قابل تولبد/قدرت عملی)*100 

ضریب نا آمادگی 

ضریب آمادگی= (مجموع قدرت غیر آماده بهره برداری/قدرت عملی)*100

ضریب خروج اضطراری

ضریب خروج اضطراری =(خروجی ها و محدودیت های اضطراری/قدرت عملی)*100

نرخ خروج اضطراری

نرخ خروج اضطراری=(خروجی ها و محدودیت های اضطراری /خروجی ها و محدودیت های اضطراری + ذخیره گردان + تولید شده ) * 100

نرخ گرمایش ویژه : میزان حرارت مصرفی برای تولید هر كیلووات ساعت را گرمایشی ویژه گویند كه به كیلوكالری بر كیلووات ساعت نشان داده می‎شود . 

نرخ گرمایشی= (انرژی حرارتی مصرفی/انرژی الکتریکی تولیدی ناویژه)

ارزش حرارتی : مقدار انژی حرارتی که از سوختن یک واحد سوخت حاصل میشود و بر حست کیلو کالری یا Btu سنجیده می گردد .

راندمان حرارتی : با توجه به این كه انرژی حرارتی یك كیلووات ساعت برق به طور ثابت 860 كیلو كالری است، بازده واحدها یا نیروگاه‌های حرارتی از طریق فرمول زیر به دست می‌آید: 

راندمان حرارتی به درصد= (860 /انرژی حرارتی مصرفی به ازای یك كیلووات ساعت برق تولید شده)*100

قدرت تولید شده در پیك : توانی است كه واحد در زمان پیك تولید كرده است .

قدرت یا انرژی وارد شده (واردات) : عبارتست از مجموع قدرت یا انرژی وارد شده از طریق خطوط فرامنطقه ای (این رقم با علامت منفی در گزارش‎های دیسپاچینگ ملی نمایش داده می شود) .

ذخیره : تفاضل توان قابل تولید و توان تولید شده درپیك است

ذخیره گردان : تفاضل توان قابل تولید و توان تولید شده واحدهای در مدار در زمان پیك است

ذخیره غیرگردان : توان قابل تولید واحد یا واحدهای خارج از مدار كه آماده بهره برداری می باشند .

ذخیره تولید : نسبت مجموع ذخیره های گردان و غیرگردان به كل قدرت قابل تأمین در زمان پیك می باشد و نشان‎دهنده میزان ظرفیت تولید آماده ای است كه جهت استفاده در مواقع اضطراری و تغییرات ناگهانی بار بكار می آید . 

قدرت یا انرژی خارج شده (صادرات) : عبارتست از مجموع قدرت یا انرژی خارج شده از طریق خطوط فرامنطقه ای (این رقم با علامت مثبت در گزارش‎های دیسپاچینگ ملی نمایش داده می شود). 

معادل افت فركانس : بخشی از انرژی یا توان مورد نیاز مصرف كه در اثر كاهش یا افزایش فركانس از حد نامی ، از بار نامی سیستم كاسته و یا افزوده می شود . 

نیاز مصرف : مجموع بار مورد نیاز شبكه ، از جمع بار تولید شده توسط مجموع تولید ناویژه نیروگاه ها ،دریافتی از كشورهای همجوار، معادل افت فركانس ، معادل خاموشی اعمال شده را نیاز مصرف می‎گویند . نیاز مصرف به صورت توان در پیك و انرژی در یك دوره زمانی تعیین می گردد. 

ضریب بار كل : 

ضریب بار كل از فرمول زیر محاسبه می گردد.

ضریب بار كل =(100* نیاز مصرف انرژی كل/24 × قدرت مصرف شده) 

نیاز مصرف اصلاح شده : مجموع نیاز مصرف شبكه و معادل اعمال مدیریت صنایع را نیاز مصرف اصلاح شده می گویند. 

انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت های داخلی :انرژی تولید نشده واحد به دلیل معایب و محدودیت های ایجاد شده روی واحد و یا تجهیزات كمكی.

انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت داخلی بر اساس قدرت عملی فصلی= زمان محدودیت * مقدار محدودیت در قدرت عملی فصلی نحوه محاسبه : زمان محدودیت × مقدار محدودیت در قدرت عملی فصلی برابر است با انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت داخلی بر اساس قدرت عملی فصلی. 

انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت های خارجی : انرژی تولید نشده واحد به دلیل معایب و محدودیت‎های اعمال شده به نیروگاه توسط عوامل خارجی(شبكه ، سوخت ، منابع آب پشت سدها و غیره) كه بهره برداری نیروگاه در آن نقشی ندارد

نحوه محاسبه: انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت خارجی بر اساس قدرت عملی فصلی برابر است با

زمان محدودیت * مقدار محدودیت در قدرت عملی فصلی برابر است با انرژی تولید نشده ناشی از محدودیت های خارجی بر اساس قدرت عملی فصلی

نیروگاه های اختصاصی : این نیروگاه ها متعلق به صنایع بزرگ نظیر(فولاد مباركه ، ذوب آهن ، مس سرچشمه و …) هستند و برق تولید می كنند و امكان داد و ستد انرژی با شبكه های وزارت نیرو در آنها وجود دارد.

سهم برق از مصرف انرژی نهایی : مصرف انرژی برق تقسیم بر مصرف نهایی انرژی

مقدار آلاینده های محلی در تولید برق : میزان انتشار ذرات معلق BOD,COD,SO2,NOX تقسیم بر کیلووات ساعت تولید ناخالص (هریک جداگانه)و واحدآن ppm,ppb است .

ضریب ذخیره : ضریب ذخیره کشور از رابطه زیر محاسبه می شود:

ضریب ذخیره=( (100* (حداکثر نیاز مصرف – ظرفیت عملی كل نیروگاهها) /حداكثر نیاز مصرف))

کمبود ضریب ذخیره : 

كمبود ضریب ذخیره از رابطه زیر محاسبه می شود :

كمبود ضریب ذخیره=( (100* (حداکثر نیاز مصرف – ظرفیت عملی كل نیروگاهها) /حداكثر نیاز مصرف)) 

متوسط کارکرد نیروگاه : متوسط ساعت کارکرد واحد های یک نیروگاه

مصرف مخصوص آب نیروگاه برق آبی : عبارت است از متوسط میزان آب عبوری از دریجه های سد برای تولید یک واحد انرژی الکتریکی